بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Pourreza Shahri


موارد یافت شده: 14

1 - Comparision of the Distribution of Different Sized Vesseles in Ocular Surface Images of Diabetic and Normal Individuals (چکیده)
2 - Distribution of normal superficial ocular vessels in digital images (چکیده)
3 - A complementary method for automated detection of microaneurysms in fluorescein angiography fundus images to assess diabetic retinopathy (چکیده)
4 - Radon Transform Technique for Linear Structures Detection: Application to Vessel Detection in Fluorescein Angiography Fundus Images (چکیده)
5 - Automated Optic Nerve Head Detection in Fluorescein Angiography Fundus Images (چکیده)
6 - شناسایی زودهنگام دیابت رتبنوپاتی به کمک پردازش تصاویر فلورسنت آنژیوگرافی ته چشم (چکیده)
7 - Constraint learning using adaptive neural‐fuzzy inference system (چکیده)
8 - آشکارسازی عروق شبکیه چشم با استفاده از تبدیل رادون محلی (چکیده)
9 - Segmentation of Blood Vessels in Fundus Color Images by Radon (چکیده)
10 - Offline Signature Verification Using Local Radon Transform and Support Vector Machines (چکیده)
11 - Unsupervised Adaptive Neural Fuzzy Inference System For Solving Differential Equations (چکیده)
12 - آشکارسازی خودکار میکروآنوریسم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش رادون محلی (چکیده)
13 - Robust Camera Calibration of Soccer Video using Genetic Algorithm (چکیده)
14 - A Radon Transform Based Approach for Extraction of Blood Vessels in Conjunctival Images (چکیده)