بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Saeid Abrishami


موارد یافت شده: 40

1 - An Adaptive Budget and Deadline-aware Algorithm for Scheduling Workflows Ensemble in IaaS Clouds (چکیده)
2 - PCP–ACO: a hybrid deadline-constrained workflow scheduling algorithm for cloud environment (چکیده)
3 - A Cloud Broker for Executing Deadline-Constrained Periodic Scientific Workflows (چکیده)
4 - A Cost-Efficient Workflow as a Service Broker Using On-demand and Spot Instances (چکیده)
5 - Edge computing: A systematic mapping study (چکیده)
6 - A Market-based Framework for Resource Management in Cloud Federation (چکیده)
7 - A hybrid algorithm for scheduling scientific workflows in IaaS cloud with deadline constraint (چکیده)
8 - A multi-class workflow ensemble management system using on-demand and spot instances in cloud (چکیده)
9 - EDQWS: an enhanced divide and conquer algorithm for workflow scheduling in cloud (چکیده)
10 - ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای زمان بندی وظایف جریان کاری علمی روی بستر ابر محاسباتی با محدودیت مهلت زمانی و هدف کاهش هزینه اجرا (چکیده)
11 - یک الگوریتم جستجوی اول سطح کارامد گراف بر روی GPU و CPU (چکیده)
12 - Scheduling Data-Driven Workflows in Multi-Cloud Environment (چکیده)
13 - Performance Evaluation of Two New Lightweight Real-Time Scheduling Mechanisms for Ubiquitous and Mobile Computing Environments (چکیده)
14 - An online context-aware mechanism for computation offloading in ubiquitous and mobile cloud environments (چکیده)
15 - Ready-time partitioning algorithm for computation offloading of workflow applications in mobile cloud computing (چکیده)
16 - Resource management in the federated cloud environment using Cournot and Bertrand competitions (چکیده)
17 - محاسباتِ فراگیر (محاسبات همه‌جاحاضر)، ابزاری کاربردی جهت بهبودِ کیفیتِ فرآیندِ مدیریتِ بحران (چکیده)
18 - Characteristics and Categorization of Services in CLOUBI: A CLOud-based UBIquitous Architecture (چکیده)
19 - Creating Time-Limited Attributes for TimeLimited Services in Cloud Computing (چکیده)
20 - An online valuation-based sealed winner-bid auction game for resource allocation and pricing in clouds (چکیده)
21 - MDMP: A new algorithm to create inverted index files in BigData, using MapReduce (چکیده)
22 - Distributed Clustering-Task Scheduling for Wireless Sensor Networks Using Dynamic Hyper Round Policy (چکیده)
23 - Hierarchical Clustering-Task Scheduling Policy in Cluster-Based Wireless Sensor Networks (چکیده)
24 - Fuzzy-Based Clustering-Task Scheduling for Lifetime Enhancement in Wireless Sensor Networks (چکیده)
25 - Load dispersion-aware VM placement in favor of energy-performance tradeoff (چکیده)
26 - CCA: a deadline-constrained workflow scheduling algorithm for multicore resources on the cloud (چکیده)
27 - A Budget Constrained Scheduling Algorithm for Hybrid Cloud Computing Systems Under Data Privacy (چکیده)
28 - Hierarchical VM Scheduling to Improve Energy and Performance Efficiency in IaaS Cloud Data Centers (چکیده)
29 - Scheduling Data-Driven Workflows in Multi-cloud Environment (چکیده)
30 - A Clustering Approach to Scientific Workflow Scheduling on the Cloud with Deadline and Cost Constraints (چکیده)
31 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
32 - یک رویکرد چند هدفی برای زمانبندی جریان کاری در محیطهای ابری (چکیده)
33 - A Distributed Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks (چکیده)
34 - A Review of the Distributed Methods for Large-Scale Social Network Analysis (چکیده)
35 - چالشهای طراحی پلت فرم ابر حسگر (چکیده)
36 - Deadline-constrained workflow scheduling in software as a service Cloud (چکیده)
37 - Deadline-constrained workflow scheduling algorithms for Infrastructure as a Service Clouds (چکیده)
38 - Cost-Driven Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
39 - Budget Constrained Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)
40 - Cost-driven Scheduling of Grid Workflows Using Partial Critical Paths (چکیده)