بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sayyed Mohsen Modarresi Saryazdi


موارد یافت شده: 21

1 - electronic and phononic modulation of mos2 under biaxial strain (چکیده)
2 - Electronic and thermal properties of germanene and stanene by first-principles calculations (چکیده)
3 - بررسی خواص الکترونی، فونونی وگرمایی گرافن وآلفاگرافاین با محاسبات اصول اولیه (چکیده)
4 - بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه (چکیده)
5 - Electrically Engineered Band Gap in Two-Dimensional Ge, Sn, and Pb: A First-Principles and Tight-Binding Approach (چکیده)
6 - Effect of Temperature on Young's Modulus of Graphene (چکیده)
7 - Effect of external strain on electronic structure of stanene (چکیده)
8 - Possible polaron formation of zigzag graphene nano-ribbon in the (چکیده)
9 - Hydrogen adsorption on the α-graphyne using ab initio calculations (چکیده)
10 - Spin dependent transport through triangular graphene quantum dot in the presence of Rashba type spin–orbit coupling (چکیده)
11 - The role of electron–phonon interaction on the transport properties of graphene based nano-devices (چکیده)
12 - Spin polarization tuning in the graphene quantum dot by using in-plane external electric field (چکیده)
13 - Study of the electron–photon interaction on the spin-dependent transport in nano-structures (چکیده)
14 - Rectifying behavior of graphene/h-boron-nitride heterostructure (چکیده)
15 - Estimation of the Young’s modulus of single-walled carbon nanotubes under electric field using tight-binding method (چکیده)
16 - Besson, Charles Jean Baptiste (چکیده)
17 - Effect of electron–electron interaction on the transport through a nano-wire (چکیده)
18 - Optical properties of Graphene nano ribbon embedded between two Boron-Nitride nano ribbon (چکیده)
19 - Transport properties of an armchair boron-nitride nanoribbon embedded between two graphene electrodes (چکیده)
20 - A study of inelastic electron–phonon interactions on tunneling magnetoresistance of a nano-scale device (چکیده)
21 - Evaluation of electronic and transport properties of a nano-scale device in the presence of electric field (چکیده)