بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Dawood Seyed Javan


موارد یافت شده: 10

1 - Fast Voltage and Power Flow Contingency Ranking Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network (چکیده)
2 - On-line Voltage and Power Flow Contingencies Rankings Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network and Kernel Principal Compnent Analysis (چکیده)
3 - A fast static security assessment method based on radial basis function neural networks using enhanced clustering (چکیده)
4 - برنامه ریزی توان راکتیو و انتخاب مکانهای کاندید با استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات و دسته بندی طیفی (چکیده)
5 - Fast Voltage and Power Flow Contingencies Ranking using Enhanced Radial Basis Function Neural Network (چکیده)
6 - On-line Voltage and Power Flow Contingencies Rankings Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network and Kernel Principal Component Analysis (چکیده)
7 - Static Security Assessment Using Radial Basis Function Neural Networks Based on Growing and Pruning Method (چکیده)
8 - ارزیابی و رتبه بندی امنیت استاتیکی سریع سیستم قدرت برمبنای الگوریتم رویش و برش (چکیده)
9 - Motion Estimation Using the Gradient Method by Genetic Algorithm (چکیده)
10 - پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از مدل ترکیبی گری-فازی-مارکوف (چکیده)