بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed saeed Fatemi


موارد یافت شده: 12

1 - Introduction of calcium lignosulfonate to delay aging in bituminous mixtures (چکیده)
2 - Optimization of CLS Content of Asphalt Mixtures Based on Balanced Mix Design Approach (چکیده)
3 - بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش SEM و پارامتر TSR برای سنجش شاخص حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی مواد ضد عریان شدگی (چکیده)
4 - ارائه مدل جریان عبوری عابران پیاده در تسهیلات پیاده شهری با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری (مطالعه موردی: شهر رشت) (چکیده)
5 - ارائه مدل پیش‌بینی شاخص وضعیت روسازی با استفاده از مقادیر شاخص بین‌المللی ناهمواری مطالعه موردی آزادراه‌های منتخب ایران (چکیده)
6 - پیش‌بینی ایمنی ترافیک با استفاده از روش بهینه‌سازی گروه ذرات و ماشین راهنمای پشتیبان (چکیده)
7 - Investigating the Effect of Calcium Lignosulfonate on the Durability and Performance of Asphalt Mixtures (چکیده)
8 - Laboratory Investigation of Using Calcium Lignosulfonate as an Oxidation Inhibitor in Bitumen (چکیده)
9 - Rheological evaluation of asphalt binder modified by amorphous poly alpha olefin (APAO) (چکیده)
10 - The pros and cons of using calcium lignosulfonate as a recycled anti-aging additive on engineering properties of bituminous mastics (چکیده)
11 - Evaluation of Rutting and Fatigue Behaviors of Asphalt Binders Modified with Calcium Lignosulfonate (چکیده)
12 - ارزیابی رفتار شیارشدگی قیر حاوی افزودنی زایکوترم (چکیده)