بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Soroush Fallah Kharmiani


موارد یافت شده: 12

1 - Numerical study of free-fall cylinder water entry using an efficient three-phase lattice Boltzmann method with automatic interface capturing capability (چکیده)
2 - Intensification of mixing-pumping process in a novel active micropump-mixer with maximum efficiency and minimum energy cost: A LBM-RSM approach (چکیده)
3 - A lattice Boltzmann study on dripping process during 2D droplet impact onto a wetted rotating cylinder (چکیده)
4 - Application of the pseudo-potential lattice Boltzmann model for simulating interaction of moving solids with liquids (چکیده)
5 - An Alternative High-Density Ratio Pseudo-potential Lattice Boltzmann Model with Surface Tension Adjustment Capability (چکیده)
6 - Rarefied transitional flow through diverging nano- and microchannels: A TRT lattice Boltzmann study (چکیده)
7 - A two-phase lattice Boltzmann study on injection filling of cavities with arbitrary shapes (چکیده)
8 - Simulation of droplet impact on a curved solid surface by Lattice Boltzmann Method (چکیده)
9 - روشی جدید برای دستیابی به نسبت چگالیهای بالا و لزجتهای کم بر پایه مدل دوفاز شان و چن در شبکه بولتزمن (چکیده)
10 - A Pseudo-Potential Based Lattice Boltzmann Model to Investigate Droplet Impact onto a Thin Liquid Film (چکیده)
11 - شبیه سازی برخورد همزمان دو قطره موازی بر روی لایه ی نازک مایع با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
12 - Simulation of a single droplet impact onto a thin liquid film using the lattice Boltzmann method (چکیده)