بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Yasamin Naseh


موارد یافت شده: 26

1 - A new species of Astragalus L. sect. Caraganella (Papilionaceae) from Iran (چکیده)
2 - لونیسرا جاپونیکا، گیاهی نادیده انگاشته شده در منابع گیاهشناسی فارسی و بازنگری یاسها و یاسمنهای ایران (چکیده)
3 - Two New Species and a New Record of Astragalus sect. Ammodendron (Fabaceae) from Northeastern Iran (چکیده)
4 - Ethnobotanical knowledge of Astragalus spp.: The world’s largest genus of vascular plants (چکیده)
5 - A new record of Lepidium (Brassicaceae) for the flora of Iran (چکیده)
6 - Two new species and a new record of the genus Astragalus (Fabaceae) from NE Iran (چکیده)
7 - بررسی های تاکسونومیک قبیله ماش از تیره بقولات در ایران (چکیده)
8 - FOLIAR ANATOMICAL STUDIES IN SOME OF THE SPECIES OF EUPHOBIA L. IN NORTH-EAST OF IRAN (چکیده)
9 - Taxonomic revision and phytogeographic studies in Euphorbia (Euphorbiaceae) in the Khorassan provinces of Iran (چکیده)
10 - مطالعه آناتومی تعدادی از گونه های فرفیون در ایران (چکیده)
11 - A NEW ISOLATED SPECIES OF ASTRAGALUS SECT. CAPRINI (FABACEAE) FROM KHORASSAN (چکیده)
12 - NEW RECORDS AND INTERESTING TAXA OF EUPHORBIACEAE FROM IRAN (KHORASSAN PROVINCE) (چکیده)
13 - ERODIUM LITVINOVII WORN. (GERANIACEAE), A NEW RECORD FROM IRAN (چکیده)
14 - بازنگری آرایه شناسی سرده Lappula Moench دراستان های خراسان برمبنای صفات ریخت شناسی (چکیده)
15 - Chromosome Numbers of Some Iranian Species of The Genus Euphorbia- EUPHORBIACEAE (چکیده)
16 - An Internal Structure Investigation on Euphorbia L. Species in North-East of Iran (چکیده)
17 - A REVISION ON THE GENERA CHONDRILLA AND HETERODERIS (ASTERACEAE) IN IRAN (چکیده)
18 - New Records and New Synonym of Astragalus Sections Ammodendron and Caprini (FABACEAE) From Iran (چکیده)
19 - مروری بر بخش کاپرینی ازجنس آستراگالوس درخراسان و گزارش یک گونه جدید برای فلور ایران (چکیده)
20 - Two New Species of the Genus Astragalus sect. Ammodendron (FABACEAE) From Iran (چکیده)
21 - A new species of Astragalus L. sect. Ornithopodium (Fabaceae)from northeast of Iran (چکیده)
22 - A synonym and a new record of Euphorbia L. (Euphorbiaceae) from Iran (چکیده)
23 - ASTRAGALUS SKORNIAKOVII B. FEDTSCH. (FABACEAE), A NEW RECORD OF SECT. CYSTIUM FOR THE FOR A OF IRAN (چکیده)
24 - Two New Records of the Genus Euphorbia (EUPHORBIACEAE) for the Flora of Iran (چکیده)
25 - روشهاي ساخت داروهاي گياهي (چکیده)
26 - مطالعه و مقايسه اناتومي ساقه 8 گونه از بخش sect. ammodendron bge. از جنس گون در ايران (چکیده)