بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ahmad sharifi sharif abad


موارد یافت شده: 10

1 - بررسی تأثیر محیط کشتها و تنظیم کنندههای رشد گیاهی بر کشت تک گره گیاه پپینو ( Solanum muricatum Aiton ( در شرایط کشت بافت (چکیده)
2 - Effect of some priming methods on germination and vegetative parameters of pepino (Solanum muricatum Aiton) (چکیده)
3 - EFFECT OF ROOTING MEDIUM, CUTTING TYPE AND AUXIN ON ROOTING OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM AITON) CUTTING (چکیده)
4 - اثر ترکیبات هورمونی مختلف بر ریزازدیادی پانزده رقم ژربرا (Gerbera jamesonii Bolus ex Hooker f.) (چکیده)
5 - Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro culture (چکیده)
6 - بهینه سازی کشت نوک شاخساره میخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
7 - بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro (چکیده)
8 - بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro (چکیده)
9 - بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو (چکیده)
10 - In Vitro Culture of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Focusing on the Problem of Vitrification (چکیده)