بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: amir mokhtarpour


موارد یافت شده: 10

1 - Effect of treating alfalfa silage with pistachio by-products extract on Saanen dairy goats performance and microbial nitrogen synthesis (چکیده)
2 - Crude Protein Fractions and in vitro Gas Production of Alfalfa Silages Treated with Pistachio by‐Products Extract  (چکیده)
3 - Extraction of Phenolic Compounds and Tannins from Pistachio By-products (چکیده)
4 - Extraction of Phenolic Compounds and Tanninsfrom Pistachio By-products (چکیده)
5 - تعیین ترکیبات شیمیایی و فنولی و تولید گاز در شرایط آزمایشگاه برگ های برخی از گیاهان حاوی تانن (چکیده)
6 - Effect of feeding pistachio by-products silage supplemented with polyethylene glycol and urea on Holstein dairy cows performance in early lactation (چکیده)
7 - تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
8 - Effect of urea and polyethylene glycol on chemical composition of pistachio by-products silage (چکیده)
9 - Effect of Ensiling and Adding Polyethylene Glycol on Chemical Composition of Pistachio By - Products (چکیده)
10 - اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده (چکیده)