بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: armin omidpour


موارد یافت شده: 14

1 - Electrofacies modeling as a powerful tool for evaluation of heterogeneities in carbonate reservoirs: A case from the Oligo-Miocene Asmari Formation (Dezful Embayment, southwest of Iran) (چکیده)
2 - Sedimentological and diagenetic impacts on porosity systems and reservoir heterogeneities of the Oligo-Miocene mixed siliciclastic and carbonate Asmari reservoir in the Mansuri oilfield, SW Iran (چکیده)
3 - Control of climate, sea-level fluctuations and tectonics on the pervasive dolomitization and porosity evolution of the Oligo-Miocene Asmari Formation (Dezful Embayment, SW Iran) (چکیده)
4 - Effects of dolomitization on porosity – Permeability distribution in depositional sequences and its effects on reservoir quality, a case from Asmari Formation, SW Iran (چکیده)
5 - Depositional environment, geochemistry and diagenetic control of the reservoir quality of the Oligo-Mio cene Asmari Formation, a carbonate plat form in SW Iran (چکیده)
6 - Paleo-facies distribution and sequence stratigraphic architecture of the Oligo-Miocene Asmari carbonate platform (southeast Dezful Embayment, Zagros Basin, SW Iran) (چکیده)
7 - Application of stable isotopes, trace elements and spectral gamma-ray log in resolving high-frequency stratigraphic sequences of a mixed carbonate-siliciclastic reservoirs (چکیده)
8 - کاربرد ژئوشیمی در تعبیر و تفسیر چینهنگاری سکانسی مخزن آسماری در میدان نفتی شادگان، فروافتادگی دزفول جنوبی (چکیده)
9 - بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری (چکیده)
10 - تعیین گروه های سنگی سازند آسماری با استفاده از مفهوم واحد های جریانی هیدرولیکی با تاکید بر بخش ماسه سنگی اهواز در میدان منصوری (چکیده)
11 - تعیین واحدهای جریانی سازند آسماری بر اساس روشهای نشانگر زون جریانی و نمودار تصحیح شده لورنز در میدان منصوری (چکیده)
12 - شناسایی و تفکیک بافت بلور انیدریت در رخساره های رسوبی سازند آسماری، میدان منصوری، فروافتادگی دزفول (چکیده)
13 - بررسی پتروگرافی دولومیت های و تاثیر آن بر کیفیت مخزن سازند آسماری در میدان نفتی منصوری (چکیده)
14 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان نفتی منصوری (چکیده)