بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hamed rafiei


موارد یافت شده: 12

1 - Reliable Fuzzy Neural Networks for Systems Identification and Control (چکیده)
2 - Robust Human Movement Prediction by Completion-Generative Adversarial Networks with Huber Loss (چکیده)
3 - Interval type-2 Fuzzy control and stochastic modeling of COVID-19 spread based on vaccination and social distancing rates (چکیده)
4 - شبکه های ژنتیکی مولد تخاصمی (چکیده)
5 - به سوی تولید نقش کاشی سنتی با استفاده از شبکههای مولد تخاصمی (چکیده)
6 - Clinical implementation of a bionic hand controlled with kineticomyographic signals (چکیده)
7 - Expert systems and the prospects of artificial intelligence for the automatic supervisory control of salinity gradient solar ponds (چکیده)
8 - A Probabilistic Fuzzy Table Lookup Scheme with Negation Logic (چکیده)
9 - مکانیابی موقعیت آهنربا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
10 - Robust Real-time Magnetic-based Object Localization to Sensor’s Fault using Recurrent Neural Networks (چکیده)
11 - A novel method for measuring the movement of a muscle in amputee\\\'s hand (چکیده)
12 - شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط (چکیده)