بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hamidreza mosaddegh


موارد یافت شده: 16

1 - MTPA Strategy for Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drive (چکیده)
2 - A Non-Linear Technique for MTPA-Based Induction Motor Drive Considering Iron Loss and Saturation Effects (چکیده)
3 - Generalized Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Taking Magnetic Saturation and Iron Loss Into Account (چکیده)
4 - Online MTPTA and MTPIA Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives (چکیده)
5 - Modeling and Dynamic Performance Analysis of Brushless Doubly Fed Induction Machine Considering Iron Loss (چکیده)
6 - Online maximum torque per ampere control for induction motor drives considering iron loss using input–output feedback linearisation (چکیده)
7 - Stator Flux Oriented Control of Brushless Doubly Fed Induction Motor Drives Based on Maximum Torque per Total Ampere Strategy (چکیده)
8 - Direct Torque and Flux Control of Dual Stator Winding Induction Motor Drives based on Emotional Controller (چکیده)
9 - Lyapunov-Based Input-Output Feedback Linearization Control of Induction Motor drives Considering Online MTPA Strategy and Iron Loss (چکیده)
10 - Online Maximum Torque per Power Losses Strategy for Indirect Rotor Flux Oriented Control based Induction Motor Drives (چکیده)
11 - کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع (چکیده)
12 - Optimal Design of a Single-Phase TwoValue Capacitor Induction Motor with Fan Load (چکیده)
13 - کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر (چکیده)
14 - Maximum torque per ampere control of brushless doubly fed induction machine using variable structure approach (چکیده)
15 - Variable Structure Direct Torque Control of Brushless Doubly Fed Induction Generator for Wind Turbine Applications (چکیده)
16 - Optimal economic designing of grid-connected photovoltaic systems with multiple inverters using linear and nonlinear module models based on Genetic Algorithm (چکیده)