بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: majid mohammadi


موارد یافت شده: 12

1 - بهبود عملکرد هیت سینکهای آلومینیومی مورد استفاده در صنایع الکترونیک (چکیده)
2 - بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله مارپیچ مسی با دیوارهی دما ثابت تحت میدان مغناطیسی (چکیده)
3 - بررسی عددی انتقال حرارت جریان داخلی نانوسیال با استفاده از مدل دو مولفه ای بونگیورنو (چکیده)
4 - بررسی آزمایشگاهی بهبود انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی تحت تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت در لوله مارپیچ (چکیده)
5 - An optimization of heat transfer of nanofluid flow in a helically coiled pipe using Taguchi method (چکیده)
6 - Stability and magnetization of Fe3O4/water nanofluid preparation characteristics using Taguchi method (چکیده)
7 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزدودن نانوذرات بر سرمایش ماده تغییر فاز دهنده و استفاده آبه به عنوان سیستم خنک کاری (چکیده)
8 - Generalized Variant Support Vector Machine (چکیده)
9 - Experimental investigation on heat transfer enhancement for a ferrofluid in a helically coiled pipe under constant magnetic field (چکیده)
10 - Influence of accompanying anions on supramolecular assembly and coordination geometry in HgII complexes with 8-aminoquinoline: experimental and theoretical studies (چکیده)
11 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)
12 - Synthesis, Structure Identification of A New Complex of Mercury(II) Containing 8-Aminoquinoline (چکیده)