بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: maryam toghraee


موارد یافت شده: 11

1 - Synthesis and Crystal Structure of a New N-(2,6-Dichlorobenzoyl)-N',N''-bis(pyrrolidinyl)-phosphoric Triamide As a Carrier and Competitive Bulk Liquid Membrane Transport of Six Metal Cations (چکیده)
2 - Database analysis of hydrogen bond patterns in phosphoric triamides completed with seven new compounds: a crystallographic and 15N NMR study (چکیده)
3 - Synthesis and Crystal structure of a New N-(2,6-dichlorobenzoyl)-N\',N\',N\",N\"-tetra(ethyl)-Phosphoric triamide (چکیده)
4 - Synthesis and crystal structure of a New N-(2,6-dichlorobenzoyl)-N\',N\"-bis(pyrrolidinyl)-phosphoric triamide as a carrier and competitive bulk liquid membrane transport of Co+2, Cd+2, Ag+, Pb+2, Ni+2 and Cu+2 (چکیده)
5 - A CSD analysis on H-bond patterns from phosphoric triamides to their coordination compounds, new complexes with (tBuNH)3PO ligand (PO): Cl2Ph2Sn(PO)2 and Fe(PO)2(NO3)3 (چکیده)
6 - Analysis of N—H…O hydrogen bonds in new C(O)—NH—P(O)-based phosphoric triamides and analogous structures deposited in the Cambridge Structural Database (چکیده)
7 - Synthesis and Characterization of N-dichloroacetyl-N’,N’’ (cyclohexyl methyl) phosphoric triamide (چکیده)
8 - Study on H-bond patterns in phosphoric triamides having a P(O)NHC(O) skeleton, a gauche orientation of P(O) vs C(O) in new compounds (چکیده)
9 - N,N’-Bis(2-chlorobenzyl)-N”-(dichloroacetyl) phosphoric triamide (چکیده)
10 - 2-Amino-4-methylpyridinium trifluoroacetate: a monoclinic polymorph (چکیده)
11 - N,N -Dicyclohexyl-N -(4-nitrobenzoyl)- phosphoric triamide (چکیده)