بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ekhteraei
زبان مقاله: انگلیسی


موارد یافت شده: 24

1 - Numerical Creep Analysis Of FGM Rotating Disc With GDQ Method (چکیده)
2 - Exact stress and deformation analysis in elastoplastic Ramberg-Osgood beam (چکیده)
3 - Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 (چکیده)
4 - General thermo-elastic solution of radially heterogeneous, spherically isotropic rotating sphere (چکیده)
5 - Elastoplastic torsion of hollow FGM circular shaft (چکیده)
6 - Axisymmetric Elastoplasticity of a Temperature-Sensitive Functionally Graded Cylindrical Vessel (چکیده)
7 - Structural analysis for the autofrettage of FGM cylindrical vessels (چکیده)
8 - Solutions to the problem of thermomechanical yielding in functionally graded material cylindrical vessels (چکیده)
9 - Plastic limit speed of FGM disc due to the variation of temperature and material composition (چکیده)
10 - Elasto-Plastic Axisymmetric Thermal Stress Analysis of Functionally Graded Cylindrical vessels (چکیده)
11 - Elasto-plastic deformation analysis of rotating disc beyond its limit speed (چکیده)
12 - Modelling and robust control of a soft robot based on conjugated polymer actuators (چکیده)
13 - Frequency analysis for a Timoshenko beam located on an elastic foundation (چکیده)
14 - Axisymmetric yielding of functionally graded spherical vessel under thermo-mechanical loading (چکیده)
15 - Analytical Approach to Free Vibrations of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
16 - An enhanced iterative method for inverse structural problems (چکیده)
17 - Microdynamic analysis of oscillating transportation of particles (چکیده)
18 - ّFluidization in a vibrated column of spherical particles (چکیده)
19 - Analytical Approach to Free Vibration of Cracked Timoshenko Beams Made of Functionally Graded Materials (چکیده)
20 - تحلیل ارتعاش تیرها به کمک الگوریتم بهینه سازی BFGS (چکیده)
21 - تحلیل مقایسه ای بروش اجزاء محدود، گالرکین بدون المان، اجزاء مرزی و حجم محدود در مسائل مکانیک جامدات (چکیده)
22 - تحلیل تنش در اطراف ترک در شرائط ارتجاعی-مومسان و خزشی بروش گالرکین بدون المان (چکیده)
23 - تحلیل ارتجاعی-مومسان مسائل صفحه ترکدار توسط روش گالرکین بدون المان (چکیده)
24 - Elasto-Plastic Element-Free Galerkin Metod (چکیده)