Workshop on Numerics and Stochastics , 2008-08-25

Title : Estimation of the survival function for a discrete-time stochastic process ( برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته )

Authors: Hassan Doosti ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فرض کنید یک دنباله از فرایندهای تصادفی زمان گسسته با تابع بقا باشند. در این مقاله برآوردگر تابع بقا برای این دنباله از متغیرهای تصادفی معرفی می شود. در ادامه مقاله سرعت همگرایی و سازگاری برآوردگر معرفی شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

Keywords

, فرایندهای تصادفی زمان گسسته , نرخ همگرایی, سازگاری, تابع بقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1004177,
author = {Doosti, Hassan},
title = {Estimation of the survival function for a discrete-time stochastic process},
booktitle = {Workshop on Numerics and Stochastics},
year = {2008},
location = {helsinki},
keywords = {فرایندهای تصادفی زمان گسسته ، نرخ همگرایی، سازگاری، تابع بقا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Estimation of the survival function for a discrete-time stochastic process
%A Doosti, Hassan
%J Workshop on Numerics and Stochastics
%D 2008

[Download]