بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hassan Doosti


موارد یافت شده: 41

1 - An Analysis of the Areas Occupied by Vessels in the Ocular Surface of Diabetic Patients: An Application of a Nonparametric Tilted Additive Model (چکیده)
2 - Providing an imputation algorithm for missing values of longitudinal data using Cuckoo search algorithm: A case study on cervical dystonia (چکیده)
3 - کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی (چکیده)
4 - آمار سیاسی یا سیاست آماری؟! (چکیده)
5 - The Common Errors in Statistical Modeling and Forecasting (چکیده)
6 - منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال (چکیده)
7 - On the Minimax Optimality of Block ThresholdedWavelets Estimators for ro-Mixing Process (چکیده)
8 - nonparametric Estimation of Partial Derivatives of a Multivariate Probability (چکیده)
9 - ESTIMATION OF THE SURVIVAL FUNCTION FOR ADISCRETE-TIME STOCHASTIC PROCESS (چکیده)
10 - WAVELET-BASED ESTIMATORS OF THE INTEGRATED SQUAREDDENSITY DERIVATIVES FOR MIXING SEQUENCES (چکیده)
11 - Wavelet based estimation of thederivatives of a density for a p * - mixing process (چکیده)
12 - A New Wavelet Linear Survival Function Estimator (چکیده)
13 - Multivariate Stochastic Regression Estimation by Wavelets for Stationary Time Series (چکیده)
14 - wavelet based estimators for density (چکیده)
15 - A New Wavelet Linear Survival Function Estimator (چکیده)
16 - Nonparametric regression function by wavelets (چکیده)
17 - formula for mean intgrated squared errot for wavelet based nonlinear density estimator (چکیده)
18 - فرمولی برای میانگین مربع خطا براوردگرهای غیرخطی موجکی (چکیده)
19 - Wavelet Linear Density Estimation for M-Dependent Random (چکیده)
20 - Estimation OF THE SURVIVAL FUNCTIONFOR m-DEPENDENT RANDOM VARIABLE (چکیده)
21 - Waveletbasedestimationofthederivativesofa (چکیده)
22 - Wavelet-BasedEstimatirsoftheIntegratedSquaredDensityDerivativesfor (چکیده)
23 - modeling of medical time series (چکیده)
24 - Wavelets for nonparametric Stochastic regression with mixing stochastic processes (چکیده)
25 - A Formulation for mean integrated squared error of nonlinear wavelet-based density estimators with negatively dependent sequences (چکیده)
26 - Cytotoxic Effect of Saffron Stigma Aqueous Extract on Human Transitional Cell Carcinoma and Mouse Fibroblast (چکیده)
27 - Nonparametric probability density estimation by maximum penalized likelihood method for negatively dependent sequence (چکیده)
28 - Wavelet based estimation of the derivatives of a density for a negatively associated process (چکیده)
29 - Nonparametric Estimation of the Derivative of Density by the Metod of Wavelets with Negatively Dependent Sequences (چکیده)
30 - Wavelet linear Density Estimation for Negativel Associated Sequences (چکیده)
31 - برآورد تابع بقا برای فرایندهای تصادفی زمان گسسته (چکیده)
32 - On a Wavelet-Based Method of Estimating a Regression Function (چکیده)
33 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for a Discrete-Time Stochastic Process: Lp-Losses (چکیده)
34 - برآورد موجکی لگاریتم تابع چگالی (چکیده)
35 - Nonparametric Estimation of (چکیده)
36 - Wavelet Linear Density Estimation for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
37 - Distilled Water as an Irrigation Fluid in Percutaneous Nephrolithotomy (چکیده)
38 - Wavelet Based Estimation of the Derivatives of a Density for m-Dependent Random Variables (چکیده)
39 - Wavelet based estimation of the derivativesof a density with associated variables (چکیده)
40 - Estimation of the Survival Function for Negatively Dependent Random Variables (چکیده)
41 - On the Minimax Optimality of Block Thresholded Wavelets Estimators for p-Mixing Process (چکیده)