پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2007-11-24

عنوان : ( ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از )

نویسندگان: حسن برجی , پرویز شایان , علی اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه ترکیبات بنزیمیدازول مخصوصا آلبندازول یکی از رایج ترین داروهای ضد کرمی برای درمان عفونت های کرمی لوله گوارش نشخوار کنندگان کوچک و بزرگ در ایران می باشد.اثرات ضد کرمی بنزیمیدازول ها به علت قدرت اتصال و میل ترکیبی این ترکیبات با ایزوتیپ 1بتا توبولین می باشد.جایگزینی اسید آمینه تیروزین به جای فنیل آلانین در موقعیت 200 این پلی پپتید منجر به ایجاد مقاومت در برابر بنزیمیدازول ها می گردد. روش های بیولوژیکی و مولکولی مختلفی جهت تعیین و تشخیص مقاومت کرم ها علیه بنزیمیدازول ها مورد استفاده قرار گرفته است.این روش ها با نتایج مناسب همراه نبوده است. در بررسی حاضربه منظور تعیین مقاومت کرم تلادورساژیا سیرکومسینکتا در برابر آلبندازول در موقعیت 200 ایزوتیپ 1 بتا توبولین این انگل روش مولکولی جدیدی به نام Restriction site created PCR –RFLP طراحی گردید.در این روش در پرایمر Forward در واکنش nested PCR به جای نوکلئوتید Aموقعیت 637 در کنار 2 ترادف کد کننده فنیل آلانین(TT ) نوکلئوتید G قرار داده شد . این تغییر و جابجائی در پرایمر ابداعی جلوبرنده به نام UTvet MF منجر به ایجاد یک محل برش برای آنزیم PSP1406I که توالی AAC/GTTرا برش می دهد ،گردید.بنابراین فقط در آلل طبیعی PSP1406I می تواند محصول PCR را برش دهد

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تلادورساژیا سیرکومسینکتا, مقاومت دارویی, آلبندازول, PCR, RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006593,
author = {برجی, حسن and پرویز شایان and علی اسلامی},
title = {ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از},
booktitle = {پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تلادورساژیا سیرکومسینکتا-مقاومت دارویی-آلبندازول-PCR-RFLP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از
%A برجی, حسن
%A پرویز شایان
%A علی اسلامی
%J پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2007

[Download]