بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: RFLP


موارد یافت شده: 70

1 - A cost-effective molecular approach for classification of large Trichoderma collections (چکیده)
2 - 36 J.Vet.Parasitol.200-0064-480/$2.50 © IAAVP, India PCR-RFLP for the identification Theileria spp. in dairy cattle and Hyalomma anatolicum in North East Iran (چکیده)
3 - Molecular detection, phylogenetic analysis, and antibacterial performance of lactic acid bacteria isolated from traditional cheeses, North‐West Iran (چکیده)
4 - شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران (چکیده)
5 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
6 - Genotyping of human cystic echinococcosis in Northeastern Iran (چکیده)
7 - بررسی تاکسونومی و بیماریزایی جدایه های قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه و ریشه لوبیا در استان خراسان شمالی (چکیده)
8 - تعیین پلی مورفیسم ژن کاپاکازئین (κ-CSN) در جمعیت شترهای استان گلستان با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (چکیده)
9 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevin fanleaf virus) در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد (چکیده)
10 - Solving an extended multi-row facility layout problem with fuzzy clearances using GA (چکیده)
11 - Molecular identification of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Northeastern Iran (چکیده)
12 - Genetic identification of cattle hydatid cyst isolates from northeast and southwest Iran (چکیده)
13 - Association of Genetic Variants ofB-Lactoglobulin Gene with Milk Production in a Herd and a Superior Family of Holstein Cattle (چکیده)
14 - شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین (چکیده)
15 - تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی (چکیده)
16 - بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل (چکیده)
17 - Isolation and Genotyping of <i>Toxoplasma gondii</i> Strains in Ovine Aborted Fetuses in Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
18 - Genotyping of Echinococcus granulosus from goats and sheep indicating G7 genotype in goats in the Northeast of Iran (چکیده)
19 - Molecular characterization of Echinococcus granulosus strain in stray dogs from Mashhad (چکیده)
20 - Molecular characterization of Echinococcus isolates in cattle slaughtered in Mashhad and Ahvaz (چکیده)
21 - Evaluation of repeat sequences on plasmid pEA29 of Erwinia (چکیده)
22 - Molecular genotyping of Echinococcus granulosus from dromedaries (Camelus dromedarius) in eastern Iran (چکیده)
23 - Development of rapid PCR-RFLP technique for identification of sheep, cattle and goat’s species and fraud detection in Iranian commercial meat products (چکیده)
24 - شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روی ژن 18S rRNA (چکیده)
25 - Comparative morphological and molecular study of Iranian populations of Heterodera filipjevi (Madzhidov, 1981) Stelter,1984 and other members of ‘H. avenae group’ (چکیده)
26 - مقایسة جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از مشخصات مرفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
27 - Polymorphism and Sequencing of DGAT1 Gene in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
28 - بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
29 - بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی (چکیده)
30 - Identification of different Theileria species (Theileria lestoquardi, Theileria ovis, and Theileria annulata) in naturally infected sheep using nested PCR–RFLP (چکیده)
31 - Anthelminthic resistance in gastrointestinal nematodes of sheep in Iran (چکیده)
32 - Biosystematics of genus Calomyscus (Calomyscidae, Rodentia) of Iran regarding biological species concept (چکیده)
33 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
34 - NEW RECORD OF PIGNY FIELD MICE (GENUS APODEMUS,RODENTIA) FORM NORTHEASTERN IRAN (چکیده)
35 - Identification of Theileria species in sheep in the eastern half of Iran using nested PCR-RFLP and microscopic techniques (چکیده)
36 - A preliminary molecular study of the Iranian species of Calomyscus (Rodentia- Calomyscidae) using RFLP (چکیده)
37 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
38 - مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی (چکیده)
39 - شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی (چکیده)
40 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
41 - Polymorphism of β-Lactoglobulin Gene in Iranian Sheep Breeds Using PCR-RFLP (چکیده)
42 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
43 - IDENTIFICATION DIFFERENT POPULATIONS OF HETERODERA SCHACHTII IN IRAN WITH BASED OF MORPHOLOGY AND ITS-PCR-RFLP (چکیده)
44 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
45 - Detection of Cucumber Mosaic Virus and Typing Using Serological and Molecular Methods in Razavi Khorasan Province (چکیده)
46 - Genetic diversity in the fungus Fusarium solani f. sp. cucurbitae Race 1 , the causal agent of root and crown rot of cucurbits in Iran, using molecular markers (چکیده)
47 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
48 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
49 - استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L) (چکیده)
50 - Identification of three Iranian species of the genus Rattus (Rodentia, Muridae) using a PCR-RFLP technique on mitochondrial DNA (چکیده)
51 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
52 - بررسی تغییرات درون گونه ای و برون گونه ای در گونه های جنس Ratus (Muridae, Rodentia) ایران با استفاده از تکنیک PCR-RFLP بر روی DNA‌میتوکندری (چکیده)
53 - Characterization and genetic diversity of Rhizoctonia spp. associated with rice sheath diseases in India (چکیده)
54 - تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP (چکیده)
55 - بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی (چکیده)
56 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
57 - Comparative two new molecular techniques for detection of benzimidazole resistance in trichostrongylid nematode parasites (چکیده)
58 - ارائه روش نوینی در دنیا جهت شناسایی مقاومت نماتودها از (چکیده)
59 - Innovative restriction site created PCR-RFLP for detection (چکیده)
60 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
61 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
62 - Genetic polymorphism of b-lactoglobulin in certain Iranian and Russian sheep breeds (چکیده)
63 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
64 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
65 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
66 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
67 - The polymorphism of B-Lactoglobulin Gene in Several sheep Breeds by pcr-rflp (چکیده)
68 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
69 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)
70 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)