هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2008-01-11

عنوان : ( بررسی قابلیت کشش پذیری پنیر پیتزا به روش حلقه و گلوله )

نویسندگان: محمدباقر حبیبی نجفی , رضا حاجی محمدی فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت رفتاری پنیر پیتز ا بر اساس توانایی ذوب و کشش آن تعریف م ی شود . روشهای فعلی مورد استفاده جهت ارزیا بی، کششپذیری پنیر پیتزا تجرب ی اند و کنترل افت رطوبت و دما در آنها ام ک ا ن پذیر نمیباشد. آزمون هایی همچون تست چنگا ل 3 آزمون ت قلید شده کش ش 4 و آزمون کشش با پروب س ه چنگکی 5 همگی نمونه های مورد آزمون را طی ک شش در معرض شرای ط محیطی قرار می دهند. لذا تکرار پذیری نتایج ضعیف م ی باشد. روشی که برای ارزیابی قابلیت کششپذیری پنیر پیتزا توسط ما به کار گرفته ش د بر مبنای اصول روش حلقه و گل و ل ه است ک ه مورد استفاده جهت انداز ه گیری نقطه نرمی پلیمرها میباشد و دما و تا 11 سانت یمتر برای A افت رطوبت را کنترل م ی کند. معدل طول کشش از 5 سانتیمتر برای نمونه پنیر موزارلای تجاری متغیر بو د. این روش جهت تفکیک پنیرها ی پیتزا با مارکهای مختلف می تواند کاربرد داشته باشد . B نمونه پنیر پیتزا ی تجاری نتایج همچنین نشان داد این روش قابلیت تکرارپذیری دارد و دادههای طول کشش قابل اعتمادی بدست میدهد.

کلمات کلیدی

, پنیر پیتزا, کششپذیری, آزمون حلقه و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006601,
author = {حبیبی نجفی, محمدباقر and حاجی محمدی فریمانی, رضا},
title = {بررسی قابلیت کشش پذیری پنیر پیتزا به روش حلقه و گلوله},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پنیر پیتزا، کششپذیری، آزمون حلقه و گلوله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی قابلیت کشش پذیری پنیر پیتزا به روش حلقه و گلوله
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A حاجی محمدی فریمانی, رضا
%J هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
%D 2008

[Download]