هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی و مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو رقم رایج کانولا (اوکاپی، طلایه یا کبری) در ایران )

نویسندگان: رضا فرهوش , سمانه پژوهان مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ساختار شیمیایی روغن دو رقم کانولا به نامهای اوکاپی و طلایه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب ارقام بر اساس میزان عملکرد تولید دانه و درصد روغن موجود در دانه در کشور بوده است.مقایسه ساختار اسید چربی روغنهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان داد، به بخصوص اسید اولئیک و روغن طلایه از نظر مقدار اسیدهای چرب (MUFA) طوری که روغن اوکاپی از نظر مقدار اسیدهای چرب تک غیراشباع در روغنهای اوکاپی و طلایه SFA به USFA همچون اسیدهای لینولئیک و لینولنیک در سطح بالاتری گزارش شدند. نسبت (PUFA) چند غیراشباع 109/ 104 و 62 / 4 بود. عدد یدی روغن اوکاپی و طلایه به ترتیب 16 / 3و 52 / 11 و شاخص اکسایش پذیری آنها به ترتیب 93 / 11 و 31 / به ترتیب 66 مقدار ترکیبات توکوفرولی .(P<0/ تعیین شد. بین عدد صابونی، مواد صابونی نشونده و ترکیبات مومی دو روغن اختلاف معنی داری مشاهده نشد ( 05 606 و / 45 و در روغن طلایه به ترتیب 75 / 765 و 23 / (بر حسب آلفا-توکوفرول) و پلیفنلی (بر حسب اسید گالیک) در روغن اوکاپی به ترتیب 14 1 درصد اندازه گیری شد. نتایج بررسیهای انجام / 2 و 59 / 34/44 پی پی ام اندازه گیری شد. ترکیبات استرولی روغنهای اوکاپی و طلایه به ترتیب 10 گرفته در این پژوهش نشان داد رقم اوکاپی نسبت به طلایه از ساختار شیمیایی مناسبتری برخوردار می باشد

کلمات کلیدی

, روغن کانولا, ساختار شیمیایی, اوکاپی, طلایه (کبری)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007048,
author = {فرهوش, رضا and پژوهان مهر, سمانه},
title = {بررسی و مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو رقم رایج کانولا (اوکاپی، طلایه یا کبری) در ایران},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روغن کانولا، ساختار شیمیایی، اوکاپی، طلایه (کبری)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه ساختار شیمیایی روغن دو رقم رایج کانولا (اوکاپی، طلایه یا کبری) در ایران
%A فرهوش, رضا
%A پژوهان مهر, سمانه
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]