هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2008-10-14

عنوان : ( اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان )

نویسندگان: رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده به منظور بهبود قابلیت زنده مانی در شرایط نامساعد معده و روده باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بوسیله الژینات کلسیم میکروکپسول گردید به منظور بررسی نحوه رفتار و قابلیت زنده ما نی PTCC 1643 بوسیله الژینات PTCC پروبیوتیکها در دستگاه گوارش باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 1643 120 دقیقه در 37 ،90 ، 60 ،30 ، کلسیم میکروکپسول گردید و در شرایط شبیه سازی شده معده و روده به مدت 0 درجه سانتیگراد اینکوباسیون شد . قابلیت زنده مانی باکتری بر ح سب مدت زمان مورد نیاز برای کاهش یک پایه محاسبه شد . برای تعیین نحوه پراکنش اندازه ذرات کپسول از روش ( Dv ) لگاریتمی در جمعیت میکروبی استفاده شد . SEM پارتیکل سایز انالایزر استفاده گردید . برای مطالعه شکل ظاهری کپسولها از تکنیک pH = 1/ 5 , 2 h) ( سبب کاهش مرگ باکتری ناشی از اثر اسیدیته( معده P< 0/ میکروانکپسولاسیون در سطح 05 = ٧/ ) گردید . همچنین پس از اینکوباسیون بمدت 60 دقیقه در شرایط معده و دو ساعت در شرایط روده ( ٢٥ log cfu / g 6/5 بدست امد در حالیکه این مقدار برای سلولهای شاهد log cfu / g تعداد سلولهای زنده ( pH 2/3 بود.

کلمات کلیدی

, کلید واژه : پروبیوتیک , لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس , میکروانکپسولاسیون , الژینات کلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007121,
author = {رضایی مکرم, رضا and مرتضوی, سید علی and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه : پروبیوتیک ، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ، میکروانکپسولاسیون ، الژینات کلسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر میکروانکپسولاسیون الزینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان
%A رضایی مکرم, رضا
%A مرتضوی, سید علی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J هیجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
%D 2008

[Download]