علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (43), سال (2008-4) , صفحات (373-382)

عنوان : ( بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X )

نویسندگان: علیرضا صادقی , فخری شهیدی , سید علی مرتضوی , مهدی نصیری محلاتی , سید رضا حامد بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش، بررسی امکان استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-xدر تولید مالتودکسترین با استفاده از نشاسته ذرت و تسهیل فرایند صنعتی تولید مالتودکسترین بود. پس از بررسی‌های آزمایشگاهی، فرایند مذکور در مقیاس پایلوت پلنت انجام شد. مراحل فرایند شامل تهیه‌ی سوسپانسیون نشاسته، تنظیم pH، افزودن آنزیم، گرم کردن سوسپانسیون در طی همزدن آن، کنترل مداوم اکی‌والان دکستروز و مواد جامد محلول، غیر فعال‌سازی آنزیم پس از رسیدن به اکی‌والان دکستروز مورد نظر، جداسازی بخش‌های محلول با استفاده از سانتریفوژ و در نهایت خشک‌کردن محلول حاصل از سانتریفوژ به روش پاششی بود. در این پژوهش، مقدار اکی‌والان دکستروز بر حسب ماده‌ی خشک، تحت تاثیر سه غلظت آنزیم (2/0، 25/0 و 3/0 میلی‌لیتر به ازاء هر کیلوگرم نشاسته) و در سه دمای متفاوت (60 ، 65 و70 درجه سانتی‌گراد) در طول زمان هیدرولیز و pH ثابت 6 مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز آماری نتایج حاصل در قالب طرح کاملا تصادفی، به روش فاکتوریل و در پنج تکرار صورت پذیرفت. جهت بررسی رابطه‌ی بین اکی‌والان دکستروز و عوامل موثر بر آن از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. در انتها نیز مدلی جهت تخمین مقدار اکی‌والان دکستروز در ماده‌ی خشک بر حسب مقدار آنزیم مصرفی، دما و زمان هیدرولیز در محدوده‌های مورد ارزیابی، ارایه گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهند که مقادیر اکی‌والان دکستروز فراورده تولیدی تحت تاثیر غلظت‌های مختلف آنزیم (در دما و زمان یکسان هیدرولیز) به طور معنی داری (05/0≥ p) با یکدیگر تفاوت دارند. ضمن اینکه جهت تولید مالتودکسترین با اکی‌والان دکستروز بالا، بهترین مقدار مصرف آنزیم و دمای بهینه‌ی فرایند هیدرولیز پس از 300 دقیقه به ترتیب 25/0 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم نشاسته و 70 درجه سانتی‌گراد به دست آمد. در این شرایط، کمترین میزان نشاسته هیدرولیز نشده و فعالیت باقیمانده آنزیم نیز مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, مالتو دکسترین , اکی والان دکستروز , هیدرولیز آنزیمی , آلفا آمیلاز , خشک کردن پاششی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007826,
author = {صادقی, علیرضا and شهیدی, فخری and مرتضوی, سید علی and نصیری محلاتی, مهدی and سید رضا حامد بهشتی},
title = {بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2008},
volume = {12},
number = {43},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {373--382},
numpages = {9},
keywords = {مالتو دکسترین ، اکی والان دکستروز ، هیدرولیز آنزیمی ، آلفا آمیلاز ، خشک کردن پاششی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی فرآیند تولید مالتو دکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl 2-X
%A صادقی, علیرضا
%A شهیدی, فخری
%A مرتضوی, سید علی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A سید رضا حامد بهشتی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2008

[Download]