نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی , 2008-05-29

عنوان : ( بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات )

نویسندگان: علی اکبر غلامحسین پورکازرونیان , محمدجواد وریدی , محمد الهی , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش بر اساس معایب و مشکلات موجود در تولید سنتی نبات و همچنین با توجه به مهمترین پارامترهای موثر در تولید این محصول انجام گرفت. تیمارهای مورد استفاده برای شیره و نبات عبارت بودند از درجه فوق اشباع در چهار سطح 3/1 , 4/1 , 5/1 و 6/1 و درجه حرارت در سه سطح 70 , 80 و90 درجه سانتی گراد در سه تکرار. آزمایش های فیزیکوشیمیایی شامل تعیین pH , رنگ و درصد قند انورت برای تمام نمونه های سنتی و آزمایشگاهی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که افزایش درجه فوق اشباع و دما برتمام مشخصه های شیره و نبات اثر معنی دار دارد (01/0 p < ) بطوری که با افزایش دما و درجه فوق اشباع, رنگ و درصد قند انورت بطور معنی داری افزایش یافته و pH روند رو به کاهشی از خود نشان می دهد. اثر متقابل درجه فوق اشباع و دما نیز بر pH, درصد قند انورت و رنگ شیره و نبات معنی دارمی باشد (01/0 p < ).

کلمات کلیدی

, نبات, شیره, کریستالیزاسیون, درجه فوق اشباع,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007919,
author = {غلامحسین پورکازرونیان, علی اکبر and وریدی, محمدجواد and الهی, محمد and شهیدی, فخری},
title = {بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات},
booktitle = {نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون, ايران},
keywords = {نبات; شیره;کریستالیزاسیون; درجه فوق اشباع; دما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی فرآیند سنتی تولید نبات
%A غلامحسین پورکازرونیان, علی اکبر
%A وریدی, محمدجواد
%A الهی, محمد
%A شهیدی, فخری
%J نخستین همایش علوم و مهندسی صنایع غذایی
%D 2008

[Download]