هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا )

نویسندگان: احمد احتیاطی , محبت محبی , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، کاربرد پرد ازش تصویر در رنگ سنجی نان نیمه حجیم غنی شده با آرد سویا تشریح می شود . به این منظور نان نیمه حجیم غنی 8 و 12 %) تهیه شده، عملیات تصویرگیری و پردازش تصویر جهت استخراج پارامترهای رنگی در فضای رنگی ،4 ، شده با 4 سطح آرد سویا ( 0 با استفاده از روش دو مرحله L*a*b به RGB برای پردازش تصاویر نان استفاده شد و تبدیل فضای رنگی Image J انجام شد. از نرم افزار L*a*b L و نیز انحراف معیار پارامترهای رنگی b و a ،L ای انجام گرفت . آنالز اماری داده ها نشان دهنده تاثیر افزودن آرد سویا بر میانگین پارامترهای رنگی بود . به این ترت یب رنگ سنجی با استفاده از پردازش تصویر به عنوان روشی عینی، غیر مخرب و ساده در ارزیابی رنگ سطح نان غنی شده با آرد a و سویا به صورت موفقیت آمیزی اجرا گردید.

کلمات کلیدی

, نان, آرد سویا, رنگ سنجی , پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007924,
author = {احتیاطی, احمد and محبی, محبت and شهیدی, فخری},
title = {کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نان، آرد سویا، رنگ سنجی ، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پردازش تصویر در رنگ سنجی سطح نان غنی شده با آرد سویا
%A احتیاطی, احمد
%A محبی, محبت
%A شهیدی, فخری
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]