علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (3), سال (2007-10) , صفحات (59-67)

عنوان : ( اثر ماده جامد کل شیر بر رشد باکتریهای آغازگر و کیفیت ماست )

نویسندگان: الهام مهدیان , مصطفی مظاهری طهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر ماده جامد کل شیر بر روند رشد باکتریهای آغازگر در حین تخمیر، شیر پاستوریزه پس از چربی گیری، با استفاده از تبخیرکننده تحت خلأ تا 4 سطح ماده جامد(23،18،14و27 درصد) تغلیظ شد. نمونه های شیر غلیظ شده پس از تلقیح با آغازگر CH1 در دمایC ° ‍43 تا 6 ساعت گرمخانه گذاری شدند. در حین تخمیر در فواصل زمانی 1 ساعت نمونه برداری انجام شده و روی محیط BGWA کشت داده شد. نتایج شمارش میکروبی آغازگرها نشان داد که افزایش سطح ماده جامد کل، باعث طولانی شدن فاز تأخیر رشد برای هر دو باکتری آغازگر شده در حالی که ضریب رشد را در فاز لگاریتمی افزایش داد. با افزایش سطح ماده جامد، اسیدیته محصول نهایی نیز افزایش یافته در حالی که میزان آب اندازی کاهش یافت. افزایش سطح ماده جامد کل ، تا حد 23 درصد اثری بر کاهش امتیاز طعم نمونه ها نداشت اما از آن حد بالاتر باعث کاهش پذیرش طعم به طور معناداری شده است. امتیاز بافت نمونه های غلیظ تر به طور معنا داری از نمونه های با ماده جامد کمتر بالاتر است.

کلمات کلیدی

ماست؛ باکتریهای آغازگر؛ ماده جامد کل؛ تخمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1007930,
author = {مهدیان, الهام and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {اثر ماده جامد کل شیر بر رشد باکتریهای آغازگر و کیفیت ماست},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2007},
volume = {4},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-8787},
pages = {59--67},
numpages = {8},
keywords = {ماست؛ باکتریهای آغازگر؛ ماده جامد کل؛ تخمیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ماده جامد کل شیر بر رشد باکتریهای آغازگر و کیفیت ماست
%A مهدیان, الهام
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2007

[Download]