اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته , 2007-12-04

عنوان : ( تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , ناصر صداقت , علی شریف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از مهم‌ترین محصولات صادراتی ایران است. برای جلوگیری از تندی پسته و به منظور اطمینان از کیفیت خوب، پسته باید در یک زمان کوتاه برداشت شود و در مدت 24 ساعت برای خشک کردن آماده گردد. در این تحقیق پسته خام خشک و اریته اوحدی انتخاب گردید. سفتی یا سختی دستگاهی بافت پسته و ویژگی‌های حسی پسته شامل طعم، بافت و پذیرش کلی در سه نوع بسته‌بندی (هوای معمولی یا غلظت21% اکسیژن، خلاء و جاذب اکسیژن) در سه دمای 25 ، 35 و 55 درجهْ سانتی گراد در طی سه ماه زمان نگهداری با فواصل زمانی هر ماه یکبار، اندازه‌گیری شدند. نتایج تحقیق نشان داد در اندازه‌گیری دستگاهی بافت یا سفتی پسته، اثر درجه حرارت، زمان نگهداری و اثرات متقابل بسته‌بندی و درجه حرارت و اثر متقابل بسته‌بندی و زمان نگهداری معنی دار شد (01/0P ). اما در ارزیابی حسی، صفات حسی (طعم، بافت و پذیرش کلی) هیچکدام تحت تأثیر فاکتورهای فوق قرار نگرفتند و تأثیر فاکتوهای مذکور بر صفات حسی، معنی‌دار نبود. میان سفتی دستگاهی و سفتی حسی ارتباط و همبستگی بالایی وجود داشت.

کلمات کلیدی

, بسته‌بندی, زمان نگهداری, خواص حسی و بافتی پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008131,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and صداقت, ناصر and شریف, علی},
title = {تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی},
booktitle = {اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بسته‌بندی، زمان نگهداری، خواص حسی و بافتی پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر درجه حرارت نوع بسته بندی و زمان نگهداری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A صداقت, ناصر
%A شریف, علی
%J اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته
%D 2007

[Download]