پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (4), شماره (1), سال (2008-4) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر )

نویسندگان: فرشته حسینی , محمدباقر حبیبی نجفی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش امکان بکارگیری نوعی کیسه انعطاف پذیر دارای سه لایه پلی اتیلن (µ100) ، آلومینیوم فویل (µ9) و پلی استر(µ12) جهت بسته بندی کمپوت گیلاس مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در چهار دمای 4، 23، 35 و40 درجه سانتیگراد به مدت حداکثر 3ماه نگهداری شده و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکروبی وحسی آنها در زمان صفر و در فواصل هر یک ماه پس از تولید ارزیابی گردید. شاخص های مورد آزمون شامل pH ، مواد جامد محلول (بریکس)، اسیدیته، رنگ، میزان فلزات آهن و قلع، ارزیابی وضعیت میکروبی و ویژگیهای حسی بودند. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین تغییرات pH برابر 99/3، بریکس برابر49/17 ، اسیدیته برابر 25/0 و میانگین آهن و قلع به ترتیب برابر ppm161/3 و ppb98/387 بود که همگی با الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران مطابقت داشتند. همچنین در تمامی ویژگی های حسی مورد آزمون، نمونه ها امتیاز بیشتر از 3 کسب نموده و قابل قبول ارزیابی شدند. دمای نگهداری بر کلیه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی کمپوت گیلاس موثر بود، به طوری که نمونه های نگهداری شده در دماهای پایین یعنی 4 و 23 درجه ، کیفیت بهتری در مقایسه با سایر نمونه ها داشتند. نتایج آزمون رنگ سنجی نشان داد که رنگ کمپوت در این کیسه ها روشن بوده و شباهت زیادی به گیلاس تازه دارد

کلمات کلیدی

, گیلاس, کیسه های چند لایه انعطاف پذیر, بسته بندی, کمپوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1008212,
author = {حسینی, فرشته and حبیبی نجفی, محمدباقر and صداقت, ناصر},
title = {بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-4161},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {گیلاس،کیسه های چند لایه انعطاف پذیر، بسته بندی، کمپوت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگیهای فیزیکو شیمیائی ،میکروبی و ارگانولپتیک کمپوت گیلاس در نوعی کیسه چند لایه انعطاف پذیر
%A حسینی, فرشته
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A صداقت, ناصر
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2008

[Download]