اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386 , 2007-03-28

Title : ( Solving fuzzy shortest path problem with a new neural network model )

Authors: Sohrab Effati ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

A new neural network model for solving fuzzy shortest path problem is proposed. We solved the neural network model with Euler method. This model can be applied for solving any fuzzy linear programming problem with fuzzy coefficients in objective function.

Keywords

, fuzzy shortest path problem , neural network, fuzzy linear programming
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009416,
author = {Effati, Sohrab},
title = {Solving fuzzy shortest path problem with a new neural network model},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {fuzzy shortest path problem ; neural network; fuzzy linear programming},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Solving fuzzy shortest path problem with a new neural network model
%A Effati, Sohrab
%J اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات --- دانشگاه کیش --- بهمن 1386
%D 2007

[Download]