چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت), No (11), Year (2004-9) , Pages (121-141)

Title : ( نقش مدیریت تکنولوژی (فناورانه) در افزایش بازدهی بخش کشاورزی (برقی کردن چاه های کشاورزی در جنوب خراسان) )

Authors: Habibollah Doaei , هادی رمضانیان فهندری ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

این قشمت بعدا تکمیل خواهدشد

Keywords

این قشمت بعدا تکمیل خواهدشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009493,
author = {Doaei, Habibollah and هادی رمضانیان فهندری},
title = {نقش مدیریت تکنولوژی (فناورانه) در افزایش بازدهی بخش کشاورزی (برقی کردن چاه های کشاورزی در جنوب خراسان)},
journal = {چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)},
year = {2004},
number = {11},
month = {September},
issn = {2008-2703},
pages = {121--141},
numpages = {20},
keywords = {این قشمت بعدا تکمیل خواهدشد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مدیریت تکنولوژی (فناورانه) در افزایش بازدهی بخش کشاورزی (برقی کردن چاه های کشاورزی در جنوب خراسان)
%A Doaei, Habibollah
%A هادی رمضانیان فهندری
%J چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)
%@ 2008-2703
%D 2004

[Download]