دانش و توسعه, سال (2008-2)

عنوان : ( سنجش دیدگاه بیمه گذاران خسارت دیده از کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی )

نویسندگان: سعید مرتضوی , افشین بزنگانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رضایت بیمه گذاران از کیفیت خدمات شرکت های بیمه از اهمیت برخوردار است، زیرا بر کیفیت تقاضا و گسترش فرهنگ بیمه تاثیر دارد. شواهد حاکی از عدم کفایت مطالعات داخلی در این زمینه است. هدف از مقاله حاضر دست یابی به نگرش بیمه گذاران خسارت دیده نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده و بهبود آن توسط چهار شرکت بیمه دولتی مستقر در شهر مشهد است. بر این اساس 160 بیمه گذار به عنوان نمونه آماری و بر اساس روش خوشه ای از ده شعبه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کیفیت خدمات پاراسوماران که توسط آلن برای شرکت های بیمه توسعه دداه شده است ، در مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شد. روایی ابزار سنجش از طریق روش محتوایی و قابلیت اعتماد با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/93 تایید گردید. برای تحلی داده ها از آزمون تی جفت شده، تحلیل واریانس یک طرفه و روش توکی استفاده شد. نتایج حاکی از این است که هیچ یک از شرکت های بیمه (ایران، البرز، دانا و آسیا)نتوانسته اند انتظارات بیمه گذاران خسارت دیده را تامین نمایند. همچنین مشخص گردید در وضع موجود شرکت بیمه ایران در مقایسه با سه شرکت دیگر در ارائه خدمات عملکرد بهتری داشته است.

کلمات کلیدی

, سنجش, کیفیت خدمات, بیمه گذار خسارت دیده, شرکت بیمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009609,
author = {مرتضوی, سعید and بزنگانی, افشین},
title = {سنجش دیدگاه بیمه گذاران خسارت دیده از کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
month = {February},
issn = {2008-1456},
keywords = {سنجش، کیفیت خدمات، بیمه گذار خسارت دیده، شرکت بیمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش دیدگاه بیمه گذاران خسارت دیده از کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی
%A مرتضوی, سعید
%A بزنگانی, افشین
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]