15th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry -THERMO , 2007-06-27

Title : ( PARAMETRIC STUDY OF SPARK IGNITION HYDROGEN FUELLED ENGINE OPERATING WITH EGR SYSTEM )

Authors: , Seyyed Mohammad Reza Modarres Razavi , Hamid Niazmand ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در کار حاضربا بخدمت گرفتن یک مدل ریاضی برای پیش بینی برخی مشخصه‌های کارکردی یک موتور اشتعال جرقه‌ای هیدروژنی جهت بررسی استفاده از یک سیستم بازیافت گازهای خروجی و رقیق کننده ارائه شده است. یک مدل دو ناحیه‌ای برای شبیه سازی احتراق و محاسبه نرخ سوختن جرم در شرایط کاری مختلف به خدمت گرفته شده است. جهت حذف اکسیدهای نیتروژن از محصولات احتراق, هیدروژن به جای هوا با اکسیژن می‌سوزد و با استفاده از رقیق کننده‌هایی از جمله آرگون، هلیوم و کریپتون در مخلوط استوکیومتریک از هیدروژن و اکسیژن و یا استفاده از بازیافت گازهای خروجی به مخلوط هیدروژن و اکسیژن، دما و فشار ماکزیمم می‌تواند کنترل شود. سیستم پیشنهادی کارایی موتور را بهبود بخشیده و انتشار آلاینده‌ها را حذف می‌کند و تنها آب تولید می‌کند. دو نوع سیستم بازیافت گازهای خروجی در نظر گرفته شده است که در یکی, بخشی از گازهای خروجی به طور مستقیم به ورودی موتور بازیافت می‌شود و در دیگری, بخار اب گازهای خروجی کندانس می‌شود و گازهای باقی‌مانده به ورودی سیستم بازیافت می‌شود که در این صورت تنها خروجی سیستم آب می‌باشد. اثر پارامترهای مختلف از جمله نسبت تراکم، نسبت هم‌ارزی، دبی ورودی به موتور، درصد بازیافت گازهای خروجی (EGR) ، نوع و مقدار رقیق کننده به خدمت گرفته شده روی کارایی موتور بررسی شده است. نتایج حاصل با نتایج تحلیلی موجود برای یک موتور CFR مقایسه شده است. از بررسی‌های انجام شده این گونه به نظر می‌رسد که یک سیستم عملی مشابه سیستم پیشنهادی در این کار, می‌تواند به طور موفقیت‌آمیزی از هیدروژن و اکسیژن به ترتیب به عنوان سوخت و اکسیدکننده در موتور اشتعال جرقه‌ای استفاده کند. سیستم پیشنهادی به گونه‌ای است که از رقیق‌کننده و یا بازیافت گازهای خروجی جهت رقیق کردن مخلوط استوکیومتریک هیدروژن- اکسیژن به منظور کنترل دمای ماکزیمم در سیلندر سود می‌برد و با این روش کارایی موتور بهبود می‌یابد. در این مطالعه سه حالت مختلف زیر مدلسازی و عملکرد انها با یکدیگر مقایسه شده اند:

Keywords

Parametric study; spark ignition; hydrogen fuel;engine modeling
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009813,
author = {, and Modarres Razavi, Seyyed Mohammad Reza and Niazmand, Hamid},
title = {PARAMETRIC STUDY OF SPARK IGNITION HYDROGEN FUELLED ENGINE OPERATING WITH EGR SYSTEM},
booktitle = {15th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry -THERMO},
year = {2007},
location = {بوداپست},
keywords = {Parametric study; spark ignition; hydrogen fuel;engine modeling},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T PARAMETRIC STUDY OF SPARK IGNITION HYDROGEN FUELLED ENGINE OPERATING WITH EGR SYSTEM
%A ,
%A Modarres Razavi, Seyyed Mohammad Reza
%A Niazmand, Hamid
%J 15th International Conference on Thermal Engineering and Thermogrammetry -THERMO
%D 2007

[Download]