بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamid Niazmand


موارد یافت شده: 234

1 - Energy, exergy and economic analysis of utilizing the supercritical CO2 recompression Brayton cycle integrated with solar energy in natural gas city gate station (چکیده)
2 - Low-cost zinc-oxide nanoparticles for solar-powered steam production: Superficial and volumetric approaches (چکیده)
3 - Enhanced solar desalination by delignified wood coated with bimetallic Fe/Pd nanoparticles (چکیده)
4 - تخمین آلایندگی و صرفه اقتصادی سیستم تولید همزمان برق حرارت و برودت CCHP در شرایط اید ه آل و واقعی از دو دیدگاه محلی و سراسری (چکیده)
5 - Numerical investigation of drug delivery by using magnetic field in a 90-degree bent vessel: a 3D simulation (چکیده)
6 - Selecting best painting colour for crude oil storage tanks exterior surface (چکیده)
7 - Fabrication of unconventional inertial microfluidic channels using wax 3D printing (چکیده)
8 - Numerical simulation of blood flow in intracranial aneurysms treated by endovascular Woven EndoBridge technique (چکیده)
9 - Investigation of slip effects on electroosmotic mixing in heterogeneous microchannels based on entropy index (چکیده)
10 - Numerical Analysis of Water and Air in Venturi Tube to Produce Micro-Bubbles (چکیده)
11 - Investigation of an electro-osmotic micromixer with heterogeneous zeta-potential distribution at the wall (چکیده)
12 - Nanoparticle loading effect on the performance of the paraffin thermal energy storage material for building applications (چکیده)
13 - CFD Simulation of Nanofluid in a Distribution Transformer (چکیده)
14 - Application of the pseudo-potential lattice Boltzmann model for simulating interaction of moving solids with liquids (چکیده)
15 - ارزیابی تجربی نانوسیال حاوی نانوذرات تیتانیوم‌اکساید (TiO2) در جذب نور خورشید و تولید بخار (چکیده)
16 - Effect of sonication time on the evaporation rate of seawater containing a nanocomposite (چکیده)
17 - تحلیل آزمایشگاهی شکل گیری میکرو- نانو حباب در لوله ونتوری به کمک عکسبرداری پرسرعت و پردازش تصویر (چکیده)
18 - تولید بخار با استفاده از محلی سازی جذب انرژی خورشید در سطح آب (چکیده)
19 - استفاده از نانوذرات اکسید آهن (مگمایت) در آب دریا به منظور تولید بخار خورشیدی (چکیده)
20 - بررسی عملکرد نانوذرات اکسید آهن (مگنتیت) و نانوصفحات گرافن در تولید بخار خورشیدی (چکیده)
21 - Numerical and analytical analysis of a robust flow regulator in electroosmotic microfluidic networks (چکیده)
22 - Prediction of Oil Hotspot Temperature in a Distribution Transformer by CFD Method (چکیده)
23 - A Flow Topology Optimization Method for a Diffuser Using the Lattice Boltzmann Method (چکیده)
24 - مدلسازی سیستم آب شیرین کن جذب سطحی به منظور بررسی تاثیر دمای آب خنک کننده و دمای کندانسور (چکیده)
25 - بررسی تاثیر بازیابی سرمایش شورآب خروجی اواپراتور بر عملکرد سیستم تولید همزمان سرمایش و آب شیرین به روش جذب سطحی (چکیده)
26 - Numerical investigation of flow mixing in sinusoidal channels by using Lattice Boltzmann Method (چکیده)
27 - بررسی عملکرد سیال کربن نانو تیوب چند دیواره ( عامل دار) در تولید آب گرم (چکیده)
28 - تولید بخار خورشیدی با استفاده از نانوتکنولوژی و روش تبخیر سطحی (چکیده)
29 - ارزیابی عملکرد نانو لوله‌ی کربنی چند دیواره در تولید آب شیرین به روش خورشیدی (چکیده)
30 - A numerical investigation of magnetic mixing in electroosmotic flows (چکیده)
31 - Experimental and numerical study of elasto-inertial focusing in straight channels (چکیده)
32 - Relative importance of inter-particle mass transfer resistance in the modeling of adsorption chiller porous bed (چکیده)
33 - Wood surface treatment techniques for enhanced solar steam generation (چکیده)
34 - A study on the potential of carbon-based nanomaterials for enhancement of evaporation and water production (چکیده)
35 - Improving steam generation and distilled water production by volumetric solar heating (چکیده)
36 - An Alternative High-Density Ratio Pseudo-potential Lattice Boltzmann Model with Surface Tension Adjustment Capability (چکیده)
37 - Feasibility study of waste vegetable oil as an alternative cooling medium in transformers (چکیده)
38 - Recent advances in modeling and simulation of nanofluid flows—Part I: Fundamentals and theory (چکیده)
39 - Recent advances in modeling and simulation of nanofluid flows-part II: Applications (چکیده)
40 - بررسی عددی اثر خواص ترموفیزیکی جنس بدنه مبدل گرمایی صفحه-تخت فین‌دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی (چکیده)
41 - Numerical investigation and simultaneous optimization of geometry and zeta-potential in electroosmotic mixing flows (چکیده)
42 - بررسی عددی اثر افزودن ذرات آلومینیومی به بستر جاذب بر عملکرد سیستم‌های تبرید جذب سطحی (چکیده)
43 - General curved boundary treatment for two- and three-dimensional stationary and moving walls in flow and nonflow lattice Boltzmann simulations (چکیده)
44 - Non-Newtonian blood flow and coupled blood-wall oxygen mass transport in a 180° curved artery (چکیده)
45 - بهینه سازی زیست محیطی و اقتصادی یک سیستم تولید همزمان با استفاده از جبهه بهینه پرتو (چکیده)
46 - Thermal management of a distribution transformer: An optimization study of the cooling system using CFD and response surface methodology (چکیده)
47 - Localized solar heating via graphene oxide nanofluid for direct steam generation (چکیده)
48 - برآورد کاهش انتشارآلاینده‌ها در عملکرد یک سیستم CCHP نسبت به سیستم معمولی برای مطالعه موردی (هتل) دارای آب شیرین کن (چکیده)
49 - مطالعه اثر لغزش بر عملکرد ریزمخلو طگرهای الکترواسموتیکی بر مبنای معیار انتروپی (چکیده)
50 - Temporal exergy analysis of adsorption cooling system by developing non-flow exergy function (چکیده)
51 - بررسی تاثیر شرایط محیطی بر بازده اگزرژی سیستمهای تولید همزمان (چکیده)
52 - بررسی عملکرد فنی اقتصادی واحد تولید توان سیستم CCHP با تغییر در شرایط محیطی ( دما و فشار) (چکیده)
53 - بررسی راندمان اختلاط در جریان الکترواسموتیک با زتاپتانسیل غیریکنواخت دیواره (چکیده)
54 - Adsorption cooling systems for heavy trucks A/C applications driven by exhaust and coolant waste heats (چکیده)
55 - A double MRT-LBM for simulation of mixing in an active micromixer with rotationally oscillating stirrer in high Peclet number flows (چکیده)
56 - FLOW PATTERNS AND WALL SHEAR STRESS DISTRIBUTION IN HUMAN VERTEBROBASILAR SYSTEM: A COMPUTATIONAL STUDY TO INVESTIGATE SMOKING EFFECTS ON ATHEROSCLEROTIC STENOSIS AT DIFFERENT AGES (چکیده)
57 - بررسی عددی اثر خواص ترمو فیزیکی مبدل گرمایی صفحه-تخت پره دار بر عملکرد چیلر جذب سطحی (چکیده)
58 - New approach for estimating the cooling capacity of the absorption and compression chillers in a trigeneration system (چکیده)
59 - بررسی و بهینه سازی اثر هندسه و بارگذاری سطح بر راندمان اختلاط الکترواسموتیک در میکروکانال‌های همگرا-واگرا به روش سطح پاسخ (چکیده)
60 - اثرشرایط کاری روی عملکرد بهینه یک سیکل سرمایش جذب سطحی دو بستره (چکیده)
61 - Bed configuration effects on the finned flat-tube adsorption heat exchanger performance: Numerical modeling and experimental validation (چکیده)
62 - بررسی مقایسه ای انتقال حرارت جابه جایی آرام و افت فشار نانوسیالات در هندسه های خمیده (چکیده)
63 - بررسی اثر هندسه و بارگذاری سطح بر اختلاط الکترواسموتیک در میکروکانال‌های همگرا(واگرا) با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
64 - بررسی اثر اندازه یون در جریان ترکیبی الکترواسمتیک/فشار محرک سیال غیرنیوتونی (چکیده)
65 - Numerical Study on Fluid-Structure Interaction in a Patient-Specific Abdominal Aortic Aneurysm for Evaluating Wall Heterogeneity and Material Model Effects on its Rupture (چکیده)
66 - تحلیل عددی یک ریزمخلوط گر فعال با همزن نوسانی چرخان در نسبت های منظری مختلف به روش شبکه بولتزمن (چکیده)
67 - شبیه سازی جریان جابجایی طبیعی سه بعدی با روش شبکه بولتزمن بر پایه مدل زمان آرامش چندگانه دوتایی (چکیده)
68 - اثر اندازه یون در جریان الکترواسمتیک سیال غیرنیوتونی در پتانسیل زتا بالا (چکیده)
69 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از قوس آئورت با استفاده از نرمافزار اپنفوم (OpenFoam) (چکیده)
70 - بررسی عددی جریان خون غیر نیوتونی در دو گرفتگی پیدرپی شریانی بعد از خم 90 درجه با استفاده از نرمافزار اپن فوم (OpenFoam) (چکیده)
71 - تحلیل عددی و آنتروپی ریزپمپی لزجتی با روتور بیضوی به روش شبکه بولتزمن و بهینه سازی ریزپمپ به روش سطح پاسخ (چکیده)
72 - اثر ورتکس‌های تصادفی بر نرخ انتقال حرارت از یک ذره کروی (چکیده)
73 - Heat transfer characteristics of slip flow over solid spheres (چکیده)
74 - General velocity, pressure, and initial condition for two-dimensional and three-dimensional lattice Boltzmann simulations (چکیده)
75 - A Pseudo-Potential Based Lattice Boltzmann Model to Investigate Droplet Impact onto a Thin Liquid Film (چکیده)
76 - بهینه سازی مصرف انرژی در یک مجتمع ورزشی آبی با استفاده از سیستم های CCHP تابع هدف: سود سالیانه نسبی،RAB (چکیده)
77 - بهینه‏ سازی بستر جاذب لوله با فین ‏های طولی در سیستم تبرید جذب سطحی با بکارگیری حرارت اتلافی اگزوز (چکیده)
78 - مطالعه ظرفیت اختلاطی در میکروکانالهای با محفظه اختلاط همگرا-واگرا (واگرا-همگرا) توسط جریان الکترواسموتیک (چکیده)
79 - شبیه سازی عددی جریان الکترواسموتیک اختلاطی در ریزمجرای شیاردار (چکیده)
80 - شبیه ‌سازی دارو رسانی هدفمند در سیستم ورتبروبازیلار توسط میکرو ذرات آهن-کربن، تحت تاثیر میدان مغناطیسی (چکیده)
81 - بررسی تأثیر مکان قرارگیری دریچه ورودی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی بر آسایش حرارتی ساکنین (چکیده)
82 - بررسی لایه بندی دمایی سیستم توزیع هوای زیرسطحی (UFAD) در فضاهای آموزشی با استفاده از CFD (چکیده)
83 - تعامل یک جفت ورتکس با یک قطره سوخت در حال تبخیر (چکیده)
84 - بررسی عددی برخورد یک جفت ورتکس با یک قطره سوخت (چکیده)
85 - تحلیل عددی اثرات سه بعدی یک ریزپمپ لزجتی بر دبی خروجی و راندمان به روش شبکه بولتزمن (چکیده)
86 - بررسی عددی تاثیر ساختار هندسی مبدل گرمایی صفحه-تخت بر عملکرد چیلر جذب سطحی (چکیده)
87 - بررسی اثر چرخش قطره بر نرخ انتقال حرارت آن در تعامل با یک جفت ورتکس (چکیده)
88 - تحلیل اثرات پارامترهای هندسی و عملکردی یک میکروپمپ لزجتی با رویکرد کمینه‌سازی تولید آنتروپی به روش لتیس-بولتزمن (چکیده)
89 - تاثیر افزایش سن بر مناطق مستعد گرفتگی در سیستم ورتبروبازیلار: مطالعه معیار شاخص برش نوسانی و تنش برشی میانگین دیواره (چکیده)
90 - بررسی و مقایسه عملکرد سیستم تبرید جذب سطحی با بکارگیری حرارت‏های اتلافی موتور دیزل خودروهای سنگین (چکیده)
91 - مدلسازی عددی چیلر جذب سطحی با مبدل صفحه تخت و فینهای مثلثی برای بستر جاذب (چکیده)
92 - مدلسازی عددی انتقال جرم و حرارت در چیلر جذب سطحی با فینهای طولی و جفت زئولیت-آب (چکیده)
93 - شبیه سازی برخورد همزمان دو قطره موازی بر روی لایه ی نازک مایع با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
94 - Simulation of a single droplet impact onto a thin liquid film using the lattice Boltzmann method (چکیده)
95 - THE COMPLETE MODELLING OF THE FILLING PROCESS OF HYDROGEN ONBOARD VEHICLE CYLINDERS (چکیده)
96 - Nanofluid flow and heat transfer in a microchannel with longitudinal vortex generators: Two-phase numerical simulation (چکیده)
97 - حل عددی جریان الکترواسموتیک در ریزمجراهای با خواص سطحی ناهمگن (چکیده)
98 - مطالعه اختلاط در ریزمخلوط گرهای الکتروسموتیکی با حل معادلات ارنست-پلانک (چکیده)
99 - مطالعه ی عددی جریان خون در هندسه‌های واقعی عروق کاروتید داخلی (چکیده)
100 - Numerical Investigation of Blood Flow in Left Ventricular Assist Devices Cannula (چکیده)
101 - مطالعه عددی اثر لغزش بر اختلاط جریان الکترواسموتیک درون ریزمجراهای ناهمگن (چکیده)
102 - مدلسازی اختلاط درون ریز مجراهایکم عرض با خواص سطحی ناهمگن بر مبنای معیار انتروپی (چکیده)
103 - برهمکنش سیال- جامد در عصب و تاندون های مچ دست (چکیده)
104 - Experimental and numerical investigation of nanofluids heat transfer characteristics for application in solar heat exchangers (چکیده)
105 - Low-density lipoprotein accumulation within a carotid artery with multilayer elastic porous wall: fluid–structure interaction and non-Newtonian considerations (چکیده)
106 - بررسی اختلاط در ریزمخلوط¬گرهای الکترواسموتیکی با حل معادلات ارنست-پلانک (چکیده)
107 - Analysis of flow and LDL concentration polarization in siphon of internal carotid artery: Non-Newtonian effects (چکیده)
108 - بررسی اختلاط در ریزمخلوط گرهای ترکیبی الکترواسموتیک/فشار­محرک با بارسطحی ناهمگن (چکیده)
109 - Non-Newtonian effects of blood on LDL transport inside the arterial lumen and across multi-layered arterial wall with and without stenosis (چکیده)
110 - Numerical simulation of the tumor interstitial fluid transport: Consideration of drug delivery mechanism (چکیده)
111 - Experimental investigation on the thermal efficiency and performance characteristics of a flat plate solar collector using SiO2/EG– water nanofluids (چکیده)
112 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی یک میکروپمپ لزجتی بر دبی خروجی و تولید آنتروپی (چکیده)
113 - حل عددی جریان الکترواسموتیک در ریزمجراهای با خواص سطحی ناهمگن (چکیده)
114 - مطالعه نظری رفتار نانوسیال در رایلی معیار بنارد (چکیده)
115 - Investigations on flow and heat transfer of CNT/transformer oil nanofluids (چکیده)
116 - Geometry effects on flow pattern and wall shear stress in human internal carotid arteries (چکیده)
117 - Artificial neural network method for solving the Navier–Stokes equations (چکیده)
118 - Numerical simulation of a flat electroosmotic driven flow in the presence of a charged mid-plate (چکیده)
119 - مطالعه راندمان اختلاط یک ریزمخلوط گر الکترواسمتیکی با توزیع ناهمگن بارهای دیواره (چکیده)
120 - محاسبه قطر بهینه ذرات جاذب سیلیکاژل در چیلرهای جذب سطحی (چکیده)
121 - بررسی اثر مواد افزودنی به بستر جاذب سیستم های جذب سطحی (چکیده)
122 - Non- equilibrium numerical simulation to investigate the thermal contact resistance effect on the adsorption chiller performance (چکیده)
123 - بررسی عددی تاثیر معیار توقف مراحل سیکل جذب سطحی و شرایط محیطی بر عملکرد چیلر جذب سطحی خورشیدی (چکیده)
124 - بررسی تاثیر جریان و انتقال جرم اکسیژن خون در پیدایش بیماری گرفتگی رگ (چکیده)
125 - تاثیر جریان ضربانی خون بر انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین با دانسیته پایین در سرخرگ کاروتید با دیواره چندلایه دارای پلاکهای آتروسکلروتیک (چکیده)
126 - مطالعه عددی دینامیک جریان و اثر دیواره در آنوریسم آئورت شکمی (چکیده)
127 - برهمکنش سیال-جامد در یک مدل واقعی بیمار برای آنوریسم آئورت شکمی: تأثیر مدل ماده و غیرهمگنی ضخامت دیواره بر خطر پارگی (چکیده)
128 - Effects of High-Order Slip/Jump, Thermal Creep, and Variable Thermophysical Properties on Natural Convection in Microchannels With Constant Wall Heat Fluxes (چکیده)
129 - Fluid-structure interaction in abdominal aortic aneurysms: Structural and geometrical considerations (چکیده)
130 - شبیه سازی عددی تاثیر افزایش انتقال حرارت در بستر جاذب بر عملکرد سیستم جذب سطحی (چکیده)
131 - DSMC simulation of micro/nano flows using SBT–TAS technique (چکیده)
132 - بررسی عوامل موثر بر انباشت لیپوپروتئین ها با دانسیته پایین بر مبنای مدل چند لایه دیواره شریان کاروتید (چکیده)
133 - Alternative curved-boundary treatment for the lattice Boltzmann method and its application in simulation of flow and potential fields (چکیده)
134 - شبیه‌سازی جریان‌های الکترواسموتیک موازی به روش لتیس بولتزمن (چکیده)
135 - Numerical Simulation of Electroosmotic Flow in Flat Microchannels with Lattice Boltzmann Method (چکیده)
136 - Experimental study of argon dilution effects on NO x emission in a non-premixed flame in comparison with nitrogen (چکیده)
137 - CFD Analysis of Laminar Natural Convection from a Horizontal Circular Cylinder to its Concentric Elliptic Enclosure (چکیده)
138 - بررسی عددی تاثیر مشخصات سیال حرارتی ورودی بر عملکرد سیستم تبرید جذب سطحی (چکیده)
139 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی یک میکروپمپ لزجتی با دو روتور دایروی مختلف القطر بر دبی خروجی (چکیده)
140 - تحلیل عددی انتقال جرم ذرات لیپوپروتئین به دیواره شریان کاروتید با استفاده از مدل چند لایه برای دیواره (چکیده)
141 - Investigation of electrokinetic mixing in 3D non-homogenous microchannels (چکیده)
142 - مطالعه کارایی اختلاط تحت اثرات الکتروکنتیک درون ریزمجراهای ناهمگن (چکیده)
143 - مدل‌سازی سه بعدی بستر چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل-آب به منظور بررسی تأثیر دمای آب گرم ورودی (چکیده)
144 - ENTRANCE EFFECTS OF THERMAL CREEP ON FLUID HEATING IN RECTANGULAR MICROCHANNELS (چکیده)
145 - بررسی عددی چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین های صفحه ای (چکیده)
146 - تحلیل اکسرژی بستر جاذب در چیلرهای جذب سطحی (چکیده)
147 - مطالعه سه بعدی اختلاط در ریزمخلوط گرهای با بار سطحی ناهمگن بکمک مدل هلمهولتز-اسمولوکوفسکی (چکیده)
148 - Effects of particle diameter on performance improvement of adsorption systems (چکیده)
149 - MIXED CONVECTIVE RAREFIED FLOWS WITH SYMMETRIC AND ASYMMETRIC HEATED WALLS (چکیده)
150 - DSMC Simulation of Low Knudsen Micro/Nano Flows using Small Number of Particles per Cells (چکیده)
151 - PREDICTING CONTINUUM BREAKDOWN OF RAREFIED MICRO/NANO FLOWS USING ENTROPY AND ENTROPY GENERATION ANALYSIS (چکیده)
152 - مطالعه عوامل موثر بر توزیع گازهای برگشتی و رخنه‌ای تزریق شده به چندراهه ورودی موتور EF7 (چکیده)
153 - Mixed Convective Slip Flows in a Vertical parallel-plate Plate Microchannel With Symmetric and Asymmetric Wall Heat Fluxes (چکیده)
154 - Experimental Investigation of the Effect of Argon Dilution on NOx Emission in Propane-Air Non-Premixed Flame (چکیده)
155 - THE INFLUENCE OF STENT GEOMETRY AND NON-NEWTONIAN EFFECT ON HEMODYNAMICS IN STENTED CORONORY ARTERY (چکیده)
156 - مطالعه عددی میزان اهمیت مقاومت انتقال جرم برون ذره ای در مدلسازی محیط متخلخل بستر چیلرهای جذب سطحی (چکیده)
157 - جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط (چکیده)
158 - Particle Tracking BasedMethod for Evaluation of Cylinder-to- CylinderDistribution of EGR/Blowby (چکیده)
159 - Effects of thermal creep and high order slip/jump on natural convection in microchannels (چکیده)
160 - Numerical Modeling of Combined Heat and Mass Transfer in an Adsorbent Bed with Rectangular Fins (چکیده)
161 - Effects of Adsorbent Particle Diameter on the Performance Parameters of Adsorption Chiller (چکیده)
162 - مدلسازی بستر چیلر جذب سطحی به منظور بررسی تاثیر قطر ذرات در شرایط مختلف (چکیده)
163 - Experimental investigation of the effect of nitrogen dilution on NOx emission in propane-air non-premixed flame (چکیده)
164 - بررسی عددی اثر شکل تک پره بر جریان و انتقال حرارت درون کانال های باریک (چکیده)
165 - A Parallel DSMC Investigation of Monatomic/Diatomic Gas Flow in Micro/Nano Cavity (چکیده)
166 - EFFECTS OF THERMAL CREEP ON COOLING OF MICROFLOWS IN SHORT MICROCHANNELS WITH CONSTANT WALL TEMPERATURE (چکیده)
167 - Bed geometrical specifications effects on the performance of silica/water adsorption chillers (چکیده)
168 - Slip flow over micron-sized spherical particles at intermediate Reynolds numbers (چکیده)
169 - Effects of plate finned heat exchanger parameters on the adsorption chiller performance (چکیده)
170 - Numerical Investigation of a 3-D Flow Past an Impenetrable Rotating Microparticle at Low and Moderate Reynolds Numbers (چکیده)
171 - A novel approach for determining thermal properties of single-walled carbon nanotubes (چکیده)
172 - Numerical Modeling of the Freezing of a Porous Humid Food inside a Cavity due to Natural Convection (چکیده)
173 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت در حضور چرخش داخلی قطره (چکیده)
174 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
175 - Entropy Generation Analysis for Microscale Forced Convection in Thermal Entrance Region (چکیده)
176 - Parallel DSMC simulation of Nano Cavity Structures (چکیده)
177 - Numerical simulation of heat and mass transfer in adsorbent beds with annular fins (چکیده)
178 - Effects of storage types and conditions on compressed hydrogen fuelling stations performance (چکیده)
179 - بررسی عددی و تحلیلی ولتاژ القائی در جریان مایع فشار-محرک درون ریز مجراها  (چکیده)
180 - Unconfined laminar nanofluid flow and heat transfer around a square cylinder (چکیده)
181 - بررسی آزمایشگاهی اثر رقیق سازی سوخت با استفاده از گاز آرگون بر میزان آلاینده NOx در شعله غیر پیش آمیخته پروپان-هوا (چکیده)
182 - RAREFACTION EFFECTS ON HEAT TRANSFER CHARACTERISTICS IN TRAPEZOIDAL MICROCHANNELS (چکیده)
183 - بررسی عددی و تحلیلی ولتاژ القائی در جریان مایع فشار- محرک درون ریزمجراها (چکیده)
184 - بررسی صحت روش تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش (چکیده)
185 - بررسی اثر نانوسیالات در لوله‌های خمیده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی (چکیده)
186 - Convective Heat Transfer of Nanofluids Flows Through an Isothermally Heated Curved Pipe (چکیده)
187 - Slip-Flow Heat Transfer in Trapezoidal Microchannels (چکیده)
188 - Numerical investigation of effective parameters in convective heat transferof nanofluids flowing under a laminar flow regime (چکیده)
189 - Evaluation of Effective Parameters on EGR/Blowby Distribution (چکیده)
190 - FLOW PATTERNS AND ELECTROKINETIC MIXING PERFORMANCE IN HETEROGENEOUS MICROCHANNELS (چکیده)
191 - بزرسی عددی تاثیر دمای آب گرم ورودی بر عملکرد چیلر جذب سطحی سیلیکاژل- آب (چکیده)
192 - بررسی اعتبار تقریب فشار یکنواخت در مدلسازی بستر متخلخل سیستمهای سرمایش جذب سطحی (چکیده)
193 - اثرات انسداد به علت حضور سیم راهنما در رگهای کرونری تنگشده (چکیده)
194 - بررسی عددی و آزمایشگاهی چیلر جذب سطحی سیلیکاژل-آب (چکیده)
195 - Numerical study of fin spaces on designing parameters of adsorption chillers (چکیده)
196 - بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین (چکیده)
197 - DSMC SOLUTION FOR THE ADIABATIC AND ISOTHERMAL MICRO/NANO LID-DRIVEN CAVITY (چکیده)
198 - DETAILED INVESTIGATION OF THERMAL AND HYDRODYNAMIC FLOW BEHAVIOUR IN MICRO/NANO CAVITY USING DSMC AND NSF EQUATIONS (چکیده)
199 - Detailed Investigation of Rarefied Flow in Micro/Nano Lid-driven Cavities Using DSMC (چکیده)
200 - Simulation of Rarefied Gas Flow in Micro/Nano Cavity Using DSMC (چکیده)
201 - Solar radiation effects on evaporative losses of floating roof storage tanks (چکیده)
202 - Exact Solution of Three -Dimensional Unsteady Stagnation Flow on a Heated Plate (چکیده)
203 - Effects of the Exterior Surface Paint Color on Sludge Formation in a Crude Oil StorageTank (چکیده)
204 - بررسی جریان سه بعدی خون در رگهای با گرفتگی های متوالی و متقارن محوری (چکیده)
205 - مطالعه اختلاط تحت اثرات الکتروکینتیکدر جریانهای لغزشی (چکیده)
206 - جریان جابجایی طبیعی در ریز مجراها همراه با خزشگرمایی و شرایط لغزش/پرش (چکیده)
207 - تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه (چکیده)
208 - HIGH ORDER SLIP AND THERMAL CREEP EFFECTS IN MICRO CHANNEL NATURAL CONVECTION (چکیده)
209 - COOLING IN CONSTANT WALL TEMPERATURE MICROCHANNELS WITH THERMAL CREEP EFFECTS (چکیده)
210 - FLOW AND HEAT TRANSFER OF NANOFLUIDS WITH TEMPERATURE DEPENDENT PROPERTIES (چکیده)
211 - ANALYTICAL TREATMENT OF HEAT TRANSFER IN ELECTROKINETIC FLOWS (چکیده)
212 - Slip-Flow and Heat Transfer in Isoflux Rectangular Microchannels with Thermal Creep Effects (چکیده)
213 - Pressure-driven electrokinetic slip-flow in planar microchannels (چکیده)
214 - Bend Sweep Angle and Reynolds Number Effects on Hemodynamics of S-Shaped Arteries (چکیده)
215 - حل عددی جریان در رگهای خمیده S شکل (چکیده)
216 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت (چکیده)
217 - Curvature Effects on Hemodynamics of S-shaped Arteries (چکیده)
218 - تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال درون لوله با انحنائ 90 (چکیده)
219 - Effects of slip and Marangoni convection on single fuel droplet heat-up in the presence of thermal radiation (چکیده)
220 - THERMAL CREEP EFFECTS IN ISOTHERMAL WALL MICROCHANNELS (چکیده)
221 - PARAMETRIC STUDY OF SPARK IGNITION HYDROGEN FUELLED ENGINE OPERATING WITH EGR SYSTEM (چکیده)
222 - Transient Laminar Convection Induced by a Line Heat Source A Numerical Study with Primitive Variables (چکیده)
223 - بررسی عددی اثرات مخزن روی ولتاژ القایی در جریان مایع فشار محرک درون ریز مجراها (چکیده)
224 - برسی اثرات همزمان غیر نیوتنی و ضربانی خون بر همودینامیک جریان در گرفتگی عروق خونی (چکیده)
225 - تحلیل عددی جریان گذرا در داخل رگهای دارای انحنا (چکیده)
226 - Non-Newtonian Pulsatile Blood Flow in a Curved Artery (چکیده)
227 - Slip-flow and heat transfer in rectangular microchannels in the presence of thermal creep (چکیده)
228 - Three-Dimensional Blood Flow through Asymmetric Stenosis (چکیده)
229 - Developing slip-flow and heat transfer in trapezoidal microchannels (چکیده)
230 - Electro-osmotic flow in reservoir-connected flat microchannels with non-uniform zeta potential (چکیده)
231 - بررسي ديناميك جريان سه بعدي در داخل لوله هاي خميده (چکیده)
232 - بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت سه بعدی در ناحیه ورودی یک ریزمجرای مستطیلی (چکیده)
233 - Numerical Investigation of Slip Effects on the Three-Dimensional Flow Past an Impermiable Rotating Spherical Nano Particle (چکیده)
234 - Streaming Electric Potential in Pressure-Driven FlowsThrough Reservoier-Conected Microchannels (چکیده)