هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران , 2007-11-14

عنوان : ( بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک )

نویسندگان: مصطفی مظاهری طهرانی , فخری شهیدی , الهام زایرزاده , سمیرا یگانه زاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پریبایوتیک ها اجزای غذایی غیر قابل ه ضمی هستند که ب ا تحریک انتخابی رشد یا فعالیت ی ک یا تعداد محدودی ا ز باکتریها درروده، اثرات مفیدی را در میزبان به جای م ی گذارند. فراورد ه ها ی پروبا یوتیک با بهبود میکروفل ور داخلی بدن ب ه طور مؤثر ی از نظر تغ ذیه ای و تأمین سلام ت بر میزبان اثر می گذارند. مصرف فراورده ه ا ی س ین بایوتی ک (حضو ر همزما ن پروبایوتیک و پری بایوتیک) اثرات سودمند بیشتری بر سلامت مصرف کننده دارد. در ای ن مطالعه ، اثر ج ایگزینی ش یر سو یا (حاوی ترک یبات پ ر ی با یوتیک) در 3 سطح ( 10،0 و 20 درصد ) بر و یژگی ها ی م یکروبی، ف یزیکوشیمیایی و ارگانولپ ت یکی ماست پروبایوتیک در طی 21 روز نگهدا ر ی ماست (روزها ی 1،21،14،7 ) بررس ی گرد ی د. آغاز گ ر مورد استف اده د ر ا ی ن پژوهش ( P<% بود. بررسی آماری نتایج نشان داد که جایگزینی شیر سوی ا باعث کاهش معن ی دار ( 5 LA لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 5 وس ینرزیس و سف ت ی، افزا یش شمارش کلی باکتری های پروبایوتیک و اسیدیته نمونه های ماست م ی شود . بهتر ین طعم pH مربوط ب ه نمونه ه ای بدون ش ی ر سو ی ا و بهتر ین بافت مربوط ب ه نمونه ها ی حاوی 10 و 20 درصد سوی ا بو د. به طور کل ی، در و سینرزیس (به جز نمونه ها ی حاو ی 20 pH ، کلیه نمونه ها با گذشت زمان نگهدا ر ی، شمارش کلی باکتری های پروبایوتیک درصد سو یا) کاهش، اسیدیته و سفتی افزایش یافت. از بین کلیه نمونه ها فقط نمونه های حاوی 10 و 20 درصد سویا در پای ان برا ی مح صولات پروبا یوتی ک را دارا FIL/IDF 6) طبق استاندارد log CFU/g) 21 روز حداقل تعداد باکتری های پروبایوتیک بودند. مقدمه :

کلمات کلیدی

, پری بایوتیک؛ ماست پروبایوتیک؛ ویژگی های میکروبی, فیزیکو شیمیایی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010488,
author = {مظاهری طهرانی, مصطفی and شهیدی, فخری and زایرزاده, الهام and یگانه زاد, سمیرا},
title = {بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران},
year = {2007},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پری بایوتیک؛ ماست پروبایوتیک؛ ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A شهیدی, فخری
%A زایرزاده, الهام
%A یگانه زاد, سمیرا
%J هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران
%D 2007

[Download]