دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-12

عنوان : ( روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی )

نویسندگان: مصطفی مظاهری طهرانی , امیر قندی , سید علی مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از قوام سنج بوستویک از روشهای معمول اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی است. تحقیقات نشان داده است آه با افزایش بریکس به بالای ١٢ دقت این روش بسیار آاهش می یابد. علاوه بر این همبستگی بین قوام بوستویک و بریکس آنسانتره های گوجه فرنگی وجود ندارد. در این تحقیق با بررسی مجدد این اثرات در دو واریته گوجه فرنگی مشخص شد آه دقت روش اندازه گیری به واریته بستگی ندارد و همچنین در آنسانتره های گوجه فرنگی هر دو واریته همبستگی بین قوام و بریکس مشاهده نشد. نتایج نشان داد آه از روش جدید اندازه گیری درصد نسبت وزنی رسوب می توان جهت برآورد قوام رب گوجه فرنگی در هر بریکسی با ضریب دقت بالا استفاده آرد. از طرف دیگر همبستگی خطی بسیار خوبی بین این ضریب و بریکس وجود دارد بطوریکه با استفاده از معادله بدست آمده می توان ارزیابی نسبتاً دقیقی از قوام رب در طی تغلیظ و افزایش بریکس داشت.

کلمات کلیدی

, قوام بوستویک, درصد نسبت وزنی رسوب, رب گوجه فرنگی, بریکس, واریته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010493,
author = {مظاهری طهرانی, مصطفی and قندی, امیر and مرتضوی, سید علی},
title = {روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی},
booktitle = {دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {قوام بوستویک، درصد نسبت وزنی رسوب، رب گوجه فرنگی، بریکس، واریته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A قندی, امیر
%A مرتضوی, سید علی
%J دومین همایش و نمایشگاه بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]