هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال )

نویسندگان: علی مقیمی , محمدحسین اق خانی , سازگارنیا , مجید سرمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تعیین کیفیت درونی میوه ها و سبزی ها یکی از فعالیت های پس از برداشت است که با توجه به رشد تقاضا برای محصولات سالم و دارای کیفیت بالا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . تعیین رسیدگی مهمترین قسمت در ارزیابی کیفیت درونی میوه ها می باشد که به چند عامل مانند میزان بستگی دارد . هدف از انجام این پژوهش مقایسه طیف مرئی و مادون قرمز عبوری از سیب، (pH) سفتی و اسیدی ته ،(SSC) مواد جامد حل شدنی کیوی بود . برای این منظور از این ۳ نوع میوه در جهت های افقی و عمودی در ناحیه بین pH و SSC پرتقال و کیوی و تدوین مدلی برای پیشگویی و کمترین (PCA) ۱۰۰۰ طیف نگاری انجام شد. در نهایت مدل کالیبراسیونی با استفاده از روش های آنالیز مولفه های اصلی nm ۴۰۰ تا nm تدوین گشت . نتایج آزمایشات نشان داد که طیف عبوری به میوه مورد آزمایش و مواد تشکیل دهنده آن بستگی دارد و (PLS) توان های دوم جزئی مشخص گردید که می توان با انجام طیف سنجی مادون قرمز خصوصیات کیفی مورد نظر میوه را به صورت غیر مخرب پیشگویی کرد.

کلمات کلیدی

, طیف سنجی مادون قرمز, تعیین کیفیت درونی میوه ها, روش های غیر مخرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010722,
author = {مقیمی, علی and اق خانی, محمدحسین and سازگارنیا and سرمد, مجید},
title = {بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {طیف سنجی مادون قرمز، تعیین کیفیت درونی میوه ها، روش های غیر مخرب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال
%A مقیمی, علی
%A اق خانی, محمدحسین
%A سازگارنیا
%A سرمد, مجید
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]