14th National & 2nd International Conference of Biology , 2006-08-29

Title : ( Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR )

Authors: , Razieh Jalal , Mohammad Farsi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

جنس Meriones یکی از جنس های زیرخانواده Gerbillinae است. گونه های این جنس از شمال آفریقا تا چین گسترش یافته و با محیط های متفاوت سازش دارند. تا کنون 16 گونه از این جنس شناسایی شده که هشت گونه ی آن در ایران و 4 گونه ی آن در استات خراسان شمالی، رضوی و جنوبی وجود دارد. این گونه ها دارای تفاوت های مورفولوژیک اندک و اختلافات کروموزومی قابل توجه اند. با وجود ارائه صفات شاخس برای رده بندی این گونه ها و استفاده از آنها شناسایی، این صفات همیشه ثابت نیستند و گاهی اوقات دارای تغییراتی هستند که استفاده از آنها در شناسایی از آنها را با تردید همراه خواهد ساخت. وجود تغییرات درون گونه ای در مورد برخی از صفات از دیگر مشکلات در راه شناسایی گونه ها است. از این رو، از مطالعات آنزیمی که در جهت بررسی اختلافات آنزیمی د میان گونه ها و مقایسه الگوهای به دست آمده از یررسی سیستم های آنزیمی مختلف انجام می شود، استفاده شد.

Keywords

, Meriones , RAPD-PCR, تنوع ژنتیکی, مطالعات ملکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011140,
author = {, and Jalal, Razieh and Farsi, Mohammad},
title = {Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR},
booktitle = {14th National & 2nd International Conference of Biology},
year = {2006},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {Meriones ، RAPD-PCR، تنوع ژنتیکی، مطالعات ملکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Determination of meriones species (Rodentia, Gerbilliane) by RAPD-PCR
%A ,
%A Jalal, Razieh
%A Farsi, Mohammad
%J 14th National & 2nd International Conference of Biology
%D 2006

[Download]