ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

Title : ( شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA )

Authors: , Mohammad Farsi , Hassan Marashi , خلیل ملک زاده , بنفشه جلال زاده ,

Citation: BibTeX | EndNote

آکتینومیست‌ها، بویژه گونه‌های گرمادوست، بعنوان اصلی‌ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای شناخته‌شده‌اند. آکتینومیست‌های گرمادوست با استفاده از روش رقیق‌سازی بر روی محیط کشت آگار و انکوبه شدن در دمایC 48 جداسازی شدند. مقایسه الگوی قطعات برشی ایزوله‌های جداشده با الگوی تهیه شده از هضم تمامی توالی‌های معتبر منتشر شده از گونه‌های آکتینومیست‌ها به صورت این سیلیکو، روشی سریع برای شناسایی آکتینومیست‌ها می‌باشد. جهت تفکیک ایزوله ها، جزء کوچک ژن RNA ریبوزومی (16SrRNA) به طول تقریبی 1500 جفت باز از آکتینومیست‌های جداسازی شده با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و پرایمر‌های عمومی fD1 و rP2 تکثیر شد. با استفاده از آنزیم‌های برشی، ژن 16SrRNA تکثیر شده هر ایزوله، جداگانه هضم و الگوی برشی هر آنزیم با الکتروفورز روی ژل آگارز تعیین گردید. از تکنیک تجزیه و تحلیل قطعات DNA ریبوزومی تکثیر شده ( ARDRA) برای شناسایی ایزوله‌های ناشناخته استفاده شد. بیشترین آکتینومیست‌های جداسازی شده از کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای به جنس استرپتومایسس تعلق داشتند که از اهمیت زیادی در تجزیه بقایای گیاهی و تولید کمپوست برخوردارند.

Keywords

, قارچ خوراکی دکمه ای, کمپوست, آکتینومیست, Agaricus bisporus, ژن 16S rRNA,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011240,
author = {, and Farsi, Mohammad and Marashi, Hassan and خلیل ملک زاده and بنفشه جلال زاده},
title = {شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, IRAN},
keywords = {قارچ خوراکی دکمه ای، کمپوست، آکتینومیست، Agaricus bisporus، ژن 16S rRNA، ARDRA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA
%A ,
%A Farsi, Mohammad
%A Marashi, Hassan
%A خلیل ملک زاده
%A بنفشه جلال زاده
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]