سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت آلاینده ها غیر نقطه ای .... , 2009-10-12

Title : ( تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول )

Authors: Amir Lakzian , akram halajnia , ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

-چرخه های خشک و مرطوب شدن خاک جزء تنشهای محیطی هستند که خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک را تحت تاثیر قرار می دهند. همه این اثرات در نهایت بر روی چرخه عناصر غذایی در خاک تاثیر گذار است. بررسی تاثیر چرخه های خشک و مرطوب شدن خاک بر چرخه عناصر غذایی از یک طرف از جنبه تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک و از طرف دیگر از جنبه مسائل زیست محیطی حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق تاثیر 1 2، 3، 4 و 5 چرخه خشک و مرطوب شدن طی 25 روز بر مقدار کربن آلی محلول (DOC)، فسفر آلی محلول (DOP) و شکل های فراهم نیتروژن در خاک شامل مجموع نیترات و نیتریت و آمونیوم در دو نمونه خاک آلفی سول در قالب طرح پایه کاملا تصادفی برای هر خاک، با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد چرخه های خشک و مرطوب شدن، در هر دو خاک مقدار کربن آلی، فسفر آلی و معدنی و آمونیوم در محلول خاک نسبت به تیمار دائما مرطوب کاهش پیدا کرد. کاهش مقدار کربن و فسفر آلی محلول نشان دهنده افزایش معدنی شدن کربن و فسفر آلی محلول است. مقدار نیتروژن آلی محلول پس از 3 و 4 چرخه خشک و مرطوب شدن در خاک 1 و 2 کاهش پیدا کرد و سپس در تیمار 5 چرخه خشک و مرطوب شدن به بیشترین مقدار رسید.

Keywords

, -خشک و مرطوب شدن, نیتروژن, کربن و فسفرآلی محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011689,
author = {Lakzian, Amir and Halajnia, Akram and , },
title = {تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت آلاینده ها غیر نقطه ای ....},
year = {2009},
location = {سئول, south korea},
keywords = {-خشک و مرطوب شدن، نیتروژن، کربن و فسفرآلی محلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول
%A Lakzian, Amir
%A Halajnia, Akram
%A ,
%J سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت آلاینده ها غیر نقطه ای ....
%D 2009

[Download]