بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Akram Halajnia


موارد یافت شده: 102

1 - Effects of fungal carbon dots application on growth characteristics and cadmium uptake in maize (چکیده)
2 - Nitrate adsorption using green iron oxide nanoparticles synthesized by Eucalyptus leaf extracts: Kinetics and effects of pH, KCl salt, and anions competition (چکیده)
3 - Does the Nano Character and Type of Nano Silver Coating Affect Its Influence on Calcareous Soil Enzymes Activity? (چکیده)
4 - Sugar beet molasses bioconversion into biosurfactant: optimization and comparison with other carbon sources (چکیده)
5 - Effect of Coating Agents of Silver Nanoparticles on Their Accumulation in and Growth of Radish (Raphanus sativus ) (چکیده)
6 - مقایسه ضایعات آلی مختلف و کمپوست آن ها بر فراهمی عناصر غذایی و عملکرد گیاه گندم در یک خاک آهکی (چکیده)
7 - مقایسه اثر ضایعات آلی مختلف و کمپوست آن ها بر رشد و جذب عناصر غذایی توسط گندم (چکیده)
8 - ﺗﺎثیر ﻓﻨﻠﯽ ﻓﻮرﻣﯿﺲ ﻣﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ذرت (چکیده)
9 - تاثیر سطوح مختلف فسفر بر غلظت پتاسیم و عملکرد گیاه ذرت در حضور فنلی فورمیس موسه (چکیده)
10 - تاثیر فنلی فورمیس موسه بر وابستگی میکوریزایی و درصد بازیافت کود فسفر در کشت گیاه سویا (چکیده)
11 - بررسی تأثیر مایکوریزای آربسکولار بر رشد گیاه شبدر در خاک آلوده به سرب، کادمیم و نیکل (چکیده)
12 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک (چکیده)
13 - بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زئولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت (چکیده)
14 - تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویا (چکیده)
15 - تاثیر هیدروکسید مضاعف لایه‌ای با آنیون بین لایه‌ای فسفات بر فراهمی فسفر در یک خاک آهکی (چکیده)
16 - تاثیر گئوتیت بر جذب سطحی و احیاء زیستی آرسنات در شرایط بی‌هوازی (چکیده)
17 - بررسی اثر سیلیسیم بر جذب فسفر و رشد گیاه گندم تحت تنش رطوبتی در یک خاک آهکی (چکیده)
18 - اثر EDTA و اسیدسیتریک بر فعالیت های آنزیمی خاک واستخراج سرب توسط آفتاب گردان و خردل هندی از یک خاک آلوده (چکیده)
19 - تثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
20 - Thiobacillus Bacteria-Enhanced Iron Biofortification of Soybean in a Calcareous Soil Enriched with Ferrous Sulfate, Mill Scale, and Pyrite (چکیده)
21 - بررسی تاثیر هوادهی بر برخی خصوصیات شیمیایی چای ورمی کمپوست (چکیده)
22 - مقایسه تاثیر زمان هوادهی بر برخی ویژگی های شیمیایی چای کودهای گاوی و ورمی کمپوست (چکیده)
23 - تاثیر منابع مختلف نیتروژن بر تولید سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440 (چکیده)
24 - بررسی نانوجاذب‌های شبه‌هیدروتالسیت دارای روی و منیزیم در جذب و واجذب بُر از محیط آبی (چکیده)
25 - تثیر فیتازهای سویه‌های آسپرژیلوس بر فراهمی فسفر از فیتات سدیم و جذب فسفر در گیاه ذرت (چکیده)
26 - تأثیر گونه‌های Streptomyces بر کارایی میکوریز آربوسکولار و رشد شبدر (چکیده)
27 - Availability and Uptake of Phosphorus and Zinc by Maize in the Presence of Phosphate-Containing Zn-Al-LDH in a Calcareous Soil (چکیده)
28 - تاثیر سه نوع شدت چرای دام بر ویژگ یهای شی میایی خاک (مطالعه مور دی: پارک ملی تندوره) (چکیده)
29 - تأثیر سه نوع شدت چرای دام بر خصوصیات رشدی گیاه Festuca ovina (مطالعه موردی: پارک ملی تندوره) (چکیده)
30 - Adsorption of Boron from a Simulated Soil Solution Using Zn–Al and Mn-Doped Zn–Al Layered Double Hydroxides (چکیده)
31 - Optimization of EDTA and citric acid for risk assessment in the remediation of lead contaminated soil (چکیده)
32 - بررسی تاثیر بیوسورفاکتانت باکتریایی بر فراهمی کادمیم در یک خاک آهکی (چکیده)
33 - تأثیر توأم آلودگی کادمیم و تنش خشکی بر فعالیت آنزیم اوره آز و بیوماس میکروبی در یک خاک آهکی (چکیده)
34 - Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases (چکیده)
35 - مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت (چکیده)
36 - اثر اسید سیتریک، نیتریلو تری استیک اسید و پلی اکریل آمید آنیونی بر گیاه‌پالایی نیکل به وسیله ذرت و آفتابگردان (چکیده)
37 - تاثیر منابع مختلف کربن بر بیوسنتز سورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida KT-2440 (چکیده)
38 - اثر غلظت کادمیم بر جذب آن توسط بنتونایت و نانوبنتونایت (چکیده)
39 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
40 - بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب (چکیده)
41 - بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays (چکیده)
42 - جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت (چکیده)
43 - The effect of earthworm and arbuscular mycorrhizal fungi on availability and chemical distribution of Zn, Fe and Mn in a calcareous soil (چکیده)
44 - اثر تنش خشکی برجذب فسفر در گیاه گندم (چکیده)
45 - بررسی اثر سیلیسیم در تنش خشکی برگیاه گندم (چکیده)
46 - تعیین فسفر خاک با روش گرادیان پخشیدگی در لایه نازک ( )DGTدر برخی خاکهای آهکی (چکیده)
47 - Leaching behaviour of a sandy soil amended with natural and NH4+ and K+ saturated clinoptilolite and chabazite (چکیده)
48 - یک روش ساده فیزیکی خالص سازی سپیولیت (چکیده)
49 - Comparison of adsorption and desorption of phosphate on synthesized Zn-Al LDH by two methods in a simulated soil solution (چکیده)
50 - تاثیر فیتازهای تولید شده از منابع قارچی بر میزان حلالیت فسفر آلی (چکیده)
51 - تاثیر pH و زمان بر مقدار بیوسورفاکتانت تولیدی دو باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس پوتیدا (چکیده)
52 - ارزیابی شاخص تنوع آنزیمی شانون پس از گیاه پالایی یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
53 - مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
54 - The effect of olive husk extract compared to the edta on Pb availability and some chemical and biological properties in a Pb-contaminated soil (چکیده)
55 - تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار (چکیده)
56 - اثر هیدروکسید مضاعف لایه ای به عنوان یک کود کندرهای فسفره (چکیده)
57 - بررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی‌های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
58 - بررسی تاثیراستخراج گیاهی تشدید شده با EDTA و اسید سیتریک برکیفیت یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
59 - Impact of Bioreduction on Remobilization of Adsorbed Cadmium on Iron Minerals in Anoxic Condition (چکیده)
60 - ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت (چکیده)
61 - اثر کاربرد EDTA و اسیدسیتریک بر تغییرات فعالیت آنزیمی خاک، تنفس میکروبی برانگیخته و فراهمی سرب در خاک (چکیده)
62 - اثر تنش خشکی بر جذب فسفر در گیاه گندم (چکیده)
63 - تأثیر علف‌کش تریفلورالین بر زیست‌توده میکروبی و معدنی شدن نیتروژن (چکیده)
64 - تاثیر علف‌کش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا (چکیده)
65 - بررسی اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر خصوصیات رشدی و غلظت فسفر در گیاه ذرت (چکیده)
66 - مطالعه اثر متقابل کرم خاکی و مایکوریزا بر غلظت نیتروژن در گیاه ذرت (چکیده)
67 - Effects of Mg-Al Layered Double Hydroxide on Nitrate Leaching and Nitrogen Uptake by Maize in a Calcareous Soil (چکیده)
68 - کاربرد هیدروکسید مضاعف لایه ای (LDH) برای کاهش آبشویی نیترات و افزایش جذب نیتروژن در ذرت (چکیده)
69 - THE REMOVAL CHARACTERISTICS OF NITRATE AND PHOSPHATE BY MG-AL-LDHS (چکیده)
70 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTA و عصاره تفاله زیتون (OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
71 - اثر فاضلاب کارخانه چرم سازی بر میزان کروم و تعیین شکلهای شیمیایی آن در خاک (چکیده)
72 - تأثیر قارچ مایکوریزا Glomus Mosea بر فراهمی فسفر خاک در گیاه ذرت تحت تنش رطوبتی (چکیده)
73 - تأثیر قارچ شبه مایکوریزاPiriformospora indicaبر فراهمی فسفر از خاک در گیاه ذرت تحت تنش خشکی (چکیده)
74 - تأثیر کمپوست زباله شهری و لجن فاضلاب بر توزیع فرم های مختلف عناصر کادمیوم، سرب و نیکل افزوده شده به دو خاک آهکی (چکیده)
75 - آشنایی با روش گرادیان پخشیدگی در لیه نازک (DGT) برای تعیین فسفر قابل استفاده وهمبستگی آن با جذب فسفر توسط گیاه گندم در خاکهای آهکی (چکیده)
76 - مقایسه اثر کاربرد کلات شیمیایی EDTAو عصاره تفاله زیتون(OBE) بر تنفس میکروبی و فعالیت آنزیم دهیدروژناز خاک و جوانه زنی گیاه شاهی در یک خاک آلوده به سرب (چکیده)
77 - Removal of arsenate and arsenite from aqueous solution by adsorption on clay minerals (چکیده)
78 - Influence of clay minerals on sorption and bioreduction of arsenic under anoxic conditions (چکیده)
79 - Removal of chromium [Cr(VI)] from contaminated solutions by using biogenic ferrous iron in bioreduced minerals (چکیده)
80 - کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم (چکیده)
81 - مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت (چکیده)
82 - رزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot) (چکیده)
83 - Adsorption–desorption characteristics of nitrate, phosphate and sulfate on Mg–Al layered double hydroxide (چکیده)
84 - The adsorption characteristics of nitrate on Mg–Fe and Mg–Al layered double hydroxides in a simulated soil solution (چکیده)
85 - تعیین ‌نرم‌های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد (چکیده)
86 - تاثیر دی اکسید کربن و نیتروژن بر تجزیه بقایای گندم و یونجه در دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
87 - Soil soluble nitrogen variations affected by different levels of CO2 and temperature (چکیده)
88 - Effects of drying and rewetting on dissolved organic carbon (DOC) of two alfisols in the north of Iran (چکیده)
89 - Elevated CO2 and nitrogen effects on dissolved organic carbon of two calcareous and non calcareous soils (چکیده)
90 - تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
91 - تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
92 - تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
93 - Uranium removal from aqueous solutions by wood powder and wheat straw (چکیده)
94 - تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان (چکیده)
95 - تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا (چکیده)
96 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)
97 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
98 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
99 - تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
100 - اثر آهک بر روی جریان‌های کربن آلی خاک (چکیده)
101 - Phosphorus fractions in calcareous soils amended with P fertilizer and cattle manure (چکیده)
102 - قابلیت جذب سرب، نیکل و روی توسط سلول و پلی ساکارید خارج سلولی باکتری سینوریزوبیوم (چکیده)