علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2007-1) , صفحات (47-54)

عنوان : ( تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست )

نویسندگان: معصومه مهربان سنگ آتش , رضاگاراژیان , محمدحسین حدادخداپرست , محمدباقر حبیبی نجفی , شهرام بیرقی طوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر چند استفاده از گیاهان تیره نعناع به عنوان چاشنی یا ادویه در غذاهای مختلف و همچنین در معالجه بیماریهای گوارشی و ویروسی از دیرباز در ایران متداول بوده است و به عنوان مثال م یتوان به استفاده از گیاه کاکوتی کوهی به همراه ماست برای اهداف مذکور اشاره نمود ولی مطالعات و تحقیقات محدودی در خصوص اثرات متقابل حضور این ترکیبات و فعالیت باکتریهای آغازگر ماست انجام گرفته است. این پژوهش به منظور ارزیابی اثر گیاه کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتریهای آغازگر 250 و 500 میکروگرم برلیتر) و همچنین ،125 ، ماست انجام شد. برای این منظور نمون ههای مختلف ماست معمولی بهم نزده همراه با غلظتهای مختلف اسانس ( 0 2000 و 4000 میکروگرم برلیتر) تهیه گردید و زنده مانی باکتریهای آغازگر در طول نگهداری ماست در 4 درجه سانتیگراد طی فواصل ،1000 ، عصاره کاکوتی کوهی ( 0 زمانی مشخص مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعداد باکتریهای آغازگر در همه نمون ههای ماست در طول نگهداری کاهش معن اداری داشت. زنده مانی با نمونه های شاهد اختلاف معنا داری نداشت. زنده مانی باکتریهای آغازگر در ( P<0/ باکتریهای آغازگر در نمون ههای حاوی اسانس کاکوتی کوهی در سطح( 01 .(P<0/ بالاترین غلظت عصاره کاکوتی کوهی ( 4000 میکروگرم در لیتر)، از روز هفدهم به بعد کاهش معناداری نشان داد ( 01

کلمات کلیدی

, کاکوتی کوهی, اسانس, عصاره, باکتریهای آغازگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011946,
author = {معصومه مهربان سنگ آتش and رضاگاراژیان and حدادخداپرست, محمدحسین and حبیبی نجفی, محمدباقر and شهرام بیرقی طوسی},
title = {تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2007},
volume = {3},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-8787},
pages = {47--54},
numpages = {7},
keywords = {کاکوتی کوهی، اسانس، عصاره، باکتریهای آغازگر ماست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست
%A معصومه مهربان سنگ آتش
%A رضاگاراژیان
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A شهرام بیرقی طوسی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2007

[Download]