نامه آموزش عالی, دوره (1), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (1-15)

عنوان : ( تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی )

نویسندگان: مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه برای استقرار مدیریت کیفیت جامع بوده است. در این تحقیق شش اصل تعهد، مشتری گرائی(تامین رضایت ارباب رجوع)، واقع گرایی، مشارکت و همکاری، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی بوده است.

کلمات کلیدی

, آمادگی, اصول مدیریت کیفیت جامع, مدیران دانشگاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013345,
author = {کاظمی, مصطفی},
title = {تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4617},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {آمادگی، اصول مدیریت کیفیت جامع، مدیران دانشگاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی
%A کاظمی, مصطفی
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2009

[Download]