نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، آموزش عالی در ایران , 2009-10-20

عنوان : ( بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , آزاده باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه تفکر انتقادی با راهبردهای یادگیری دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی و آزمودنی ها 152نفر دانشجو بودند که شامل 114 دانشجوی زن و 38 مرد می باشد. روش‌ نمونه‌گیری‌ در این‌ پژوهش‌ به‌ صورت‌ تصادفی طبقه ای بوده به این‌ صورت‌ که‌ ابتدا بر حسب جنسیت و سال تحصیلی، دانشجویان به طبقاتی تقسیم شدند و سپس از بین آنها تعدادی را به تصادف بعنوان افراد نمونه انتخاب شدند و آنگاه، پرسش نامه‌ های‌ تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و راهبردهای یادگیری کرمی در اختیار آنان‌ قرار گرفت‌. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و برای آزمون معنی دار بودن تفاوت مشاهده شده بین گروه های مورد مطالعه ازآزمون پارامتری t مربوط به دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری و مولفه های آن با یکدیگر ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین یافته ها نشان دادند میزان استفاده از راهبردهای یادگیری و تفکر انتقادی در دو جنس تفاوت معنی داری با هم ندارند و بین دانشجویان سال های مختلف تحصیلی در میزان استفاده از راهبردهای یادگیری و تفکر انتقادی نیز تفاوت معنی داری وجود ندارد. در اصل مقاله به توضیح و تفسیر نتایح و ارائه پیشنهادات پرداخته می شود.

کلمات کلیدی

, انتقادی, راهبردهای یادگیری, آموزش عالی و دانشگاه پیام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1013557,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and آزاده باغبان},
title = {بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس},
booktitle = {نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، آموزش عالی در ایران},
year = {2009},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {انتقادی، راهبردهای یادگیری، آموزش عالی و دانشگاه پیام نور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A آزاده باغبان
%J نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، آموزش عالی در ایران
%D 2009

[Download]