علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (2), سال (2009-12) , صفحات (203-207)

عنوان : ( فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم )

نویسندگان: مجید علی خانی , مهدی شریفانی , سیدجواد موسو ی زاده , مجید عزیزی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش تأثیر اسان سهای گیاهی آویشن، میخک و رزماری به منظور کاهش فعالیت آنزیم پراکسیداز در عصاره 0 میلی لیتر در 100 میلی لیتر از هر اسانس استفاده / 0 و 05 /075 ،0/1 ،0/ برخی سبزی ها ارزیابی گردید. غلظت های خالص، 2 شد. عصاره های کاهو بابلی، کلم پیچ، کلم پیچ قرمز، سی بزمینی و کدو خورشتی ب هعنوان منبع آنزیم پراکسیداز بودند. نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی هر اسانس با توجه به منبع آنزیمی متفاوت بود. بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی در تمامی در غلظت های پایین اسانس آویشن و به ویژه رزماری در عصاره های کدو .(P<0/ غلظت ها به اسانس میخک تعلق گرفت ( 01 .(P<0/ خورشتی و کاهو بابلی موجب افزایش در فعالیت آنزیم پراکسیداز گردیدند (

کلمات کلیدی

, اسانس های گیاهی, خواص آنتی اکسیدان, قهوه ای شدن آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1013629,
author = {مجید علی خانی and مهدی شریفانی and سیدجواد موسو ی زاده and عزیزی ارانی, مجید},
title = {فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {16},
number = {2},
month = {December},
issn = {1028-3099},
pages = {203--207},
numpages = {4},
keywords = {اسانس های گیاهی، خواص آنتی اکسیدان، قهوه ای شدن آنزیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم
%A مجید علی خانی
%A مهدی شریفانی
%A سیدجواد موسو ی زاده
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]