پنجمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن , 2009-10-28

Title : ( Equivalence classes of operators on B(H) )

Authors: Shirin Hejazian , ,

Citation: BibTeX | EndNote

Let L(B(H)) be the algebra of all linear operators on B(H) and P be a property on B(H). For phi 1, phi 2 in L(B(H)) we say that phi 1 hs P -relation with phi 2 whenever phi 1(T) has property P if and only if phi 2(T) has this property. Each property P produces an equivalence class on L(B(H)). We study the relation between equivalence classes with respect to different properties

Keywords

, Fredholm operator, semi-Fredholm operator, generalized invertible,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1014389,
author = {Hejazian, Shirin and , },
title = {Equivalence classes of operators on B(H)},
booktitle = {پنجمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن},
year = {2009},
location = {بابلسر, IRAN},
keywords = {Fredholm operator; semi-Fredholm operator; generalized invertible; semi-index},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Equivalence classes of operators on B(H)
%A Hejazian, Shirin
%A ,
%J پنجمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
%D 2009

[Download]