پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (1-10)

عنوان : ( استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن )

نویسندگان: امیر سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , رضا فرهوش , سیدحسن مرعشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش عصاره هسته انگور بوسیله شش س یستم حلال استخراج گردید . بازده استخراج ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و احیا کنندگی ، توانایی بدام انداختن رادیکا ل های آزاد ، ارزیابی تأثیر آن بر افزایش مقاومت حرارتی و شرایط اکسیداسیون روغن بدون آنتی اکسیدان سویا بعنوان یک سیستم مدل غذایی بصورت آزمایش فاکتوریل و در غ الب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار آنالیز شد . بررسی راندمان عصاره گیری نشان داد که تیمار اتیل استات بالاترین راندمان استخراج را داشته است . در بررسی قدرت احیا کنندگی نتایج حاکی از آن بود که عصاره های هسته انگور بطور قابل ملاحظه و آلفا توکوفرول می باشد. نتایج حاصل از فعالیت بدام انداختن رادیکالهای آزاد شبیه نتایج حاصل از قدرت احیا کنندگی بود اما BHT ای قویتر از تفاوت معن ی داری بین تیمارهای مختلف عصاره دیده نشد . ارزیابی مقاومت حرارتی عصار ه های استخراجی بروش رنسیمت نشان داده است که تیمار استونی هسته انگور دارای بالاترین خصوصیات حملی نسبت به سایر تیمارهای آنتی اکسیدانی است.

کلمات کلیدی

, عصاره هسته انگور, سیستم های حلال, خواص آنتی اکسیدانی, توانایی به دام انداختن رادیکالهای آزاد, قدرت احیا کنندگی آهن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1017088,
author = {سالاری, امیر and حبیبی نجفی, محمدباقر and فرهوش, رضا and مرعشی, سیدحسن},
title = {استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2009},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {عصاره هسته انگور، سیستم های حلال، خواص آنتی اکسیدانی، توانایی به دام انداختن رادیکالهای آزاد، قدرت احیا کنندگی آهن، رنسیمت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن
%A سالاری, امیر
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A فرهوش, رضا
%A مرعشی, سیدحسن
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2009

[Download]