نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2010-11-13

عنوان : ( استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند )

نویسندگان: احمد احتیاطی , فخری شهیدی , میلاد فتحی , محمد نوشاد , نعیمه عابدینی نجف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیشرفت صنعت مواد غذایی و افزایش میزان تولید و نیاز به روش های نوین برای کنترل تولید و کیفیت، در سال های اخیر توجه زیادی به استفاده از بینایی ماشین در اتوماسیون تولید و کنترل کیفیت محصولات غذایی معطوف شده است. موز از جمله محصولاتی است که در حین خشک کردن دچار تغییرات زیادی من جمله چروکیدگی فرآورده می شود که برای کاهش آن، پیش تیمار هایی مثل اسمز اعمال می شود. در این تحقیق از پردازش تصویر برای بررسی تاثیر متغیر های فرآیند خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار های اسمز و اسمز-التراسوند بر تغییرات رنگ موز به عنوان یک شاخص کیفی در پذیرش محصول استفاده شد. تبدیل و استخراج شاخص های تغییرات رنگی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد L*a*b* به RGB فضای رنگی تصاویر از که پردازش تصویر را می توان به عنوان ابزاری برای کنترل کمی و دقیق ویژگی رنگ فرآورده بکار گرفت. بررسی آماری داده ها نشان داد که سه متغیر غلظت محلول اسمزی، دمای خشک کن و زمان خشک کردن بیشترین تاثیر را بر تغییرات رنگی موز دارند.

کلمات کلیدی

, التراسوند , پردازش رنگ تصویر, موز, خشک کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018783,
author = {احتیاطی, احمد and شهیدی, فخری and فتحی, میلاد and نوشاد, محمد and عابدینی نجف آبادی, نعیمه},
title = {استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {التراسوند - پردازش رنگ تصویر- موز- خشک کردن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از پردازش تصویر در بررسی تغییرات رنگی موز طی خشک کردن هوای داغ با پیش تیمار اسمز- التراسوند
%A احتیاطی, احمد
%A شهیدی, فخری
%A فتحی, میلاد
%A نوشاد, محمد
%A عابدینی نجف آبادی, نعیمه
%J نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2010

[Download]