نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2010-11-13

عنوان : ( بررسی فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با تکیه بر ویژگی های حسی و بررسی تغییرات رنگ آنها طی مدت زمان نگهداری با استفاده از روش پردازش تصویر )

نویسندگان: صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با کمک ارزیابی ویژگی های حسی مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد تغییرات رنگ فرمولاسیون های دارای بالاترین امتیازهای مورد پذیرش با استفاده از روش پردازش تصویر بررسی گردید. فرمولاسیون در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول اجزای اصلی 0 درصد( و / 0 و 5 /4 ،0/3 ،0/ پاستیل طالبی تعیین گردید، سپس درمرحله بعد اثر سطوح مختلف پکتین) 2 0 درصد( بر فرمولاسیون اولیه پاستیل طالبی مورد بررسی قرار گرفت. فرمولاسیون / 0 و 3 /2 ،0/ زانتان ) صفر، 1 0/ بر اساس آرایش فاکتوریل انجام پذیرفت. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که فرمولاسیون های محتوی 5 0 درصد / 0 درصد پکتین و 2 / 0 درصد زانتان و 2 / 0 درصد پکتین و 3 / 0 درصد زانتان، 2 / درصد پکتین و 2 زانتان بالاترین امتیاز پذیرش را کسب نمودند. در مرحله دوم این تحقیق تغییرات رنگ فرمولاسیون های برگزیده در طی مدت سه ماه )تولید، یک هفته، یک ماه و سه ماه بعد از تولید( با استفاده از روش پردازش 0 درصد پکتین در طی مدت زمان ماندگاری / 0 درصد زانتان و 2 / تصویر مورد بررسی قرار گرفت. فرمول 2 برای هر سه فرمولاسیون فوق روند L* و b* را داشت. پارامترهای رنگی a* کمترین ارزش برای پارامتر رنگی کاهشی داشت.

کلمات کلیدی

, پاستیل طالبی, پردازش تصویر, رنگ, مدت زمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018786,
author = {خلیلیان, صفیه and شهیدی, فخری and الهی, محمد and محبی, محبت},
title = {بررسی فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با تکیه بر ویژگی های حسی و بررسی تغییرات رنگ آنها طی مدت زمان نگهداری با استفاده از روش پردازش تصویر},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پاستیل طالبی، پردازش تصویر، رنگ، مدت زمان نگهداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرمولاسیون پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با تکیه بر ویژگی های حسی و بررسی تغییرات رنگ آنها طی مدت زمان نگهداری با استفاده از روش پردازش تصویر
%A خلیلیان, صفیه
%A شهیدی, فخری
%A الهی, محمد
%A محبی, محبت
%J نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2010

[Download]