نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی , 2010-11-13

عنوان : ( بررسی اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی )

نویسندگان: هما بقایی , فریما آقائی , محبت محبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به کارگیری تر یکبات ضدمیکروبی طبیعی نظیر انواع اسانس های گیاهی می تواند کارایی بسته بندی را تا حد زیادی بهبود بخشد. در این پژوهش اثر افزودن اسانس روغنی سیر و اسانس روغنی 2 درصد به فیلم خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین سویا بررسی / 1 و 5 /5 ،0/ پونه کوهی در غلظت های 5 گردید. بر اساس نتایج حاصله، افزودن اسانس سیر مقاومت به کشش و درصد ازدیاد طول نمونه های فیلم را اما افزودن اسانس پونه کوهی بر خواص مکانیکی فاقد اثر معنی دار است. اسانس )p>0/ افزایش می دهد ) 05 اما اثر غلظت هر دو )p>0/ سیر درصد شفافیت نمونه های فیلم را بیشتر از اسانس پونه کاهش می دهد ) 05 اسانس سیر .)p<0/ معنی دار نبوده است ) 05 )WVP( اسانس بر شدت شفافیت و نفوذپذیری به بخار آب شدت نفوذپذیری به بخار آب را کاهش و اسانس پونه کوهی این پارامتر را افزایش می دهد. افزودن اسانس پونه کوهی بر میزان رطوبت فیلم خوراکی تاثیر معنی داری نداشته اما اسانس سیر میزان رطوبت را به طور معنی داری کاهش می دهد.

کلمات کلیدی

, ایزوله پروتئین سویا, اسانس پونه کوهی , اسانس سیر , خواص مکانیکی, فیلم خوراکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1018902,
author = {هما بقایی and آقائی, فریما and محبی, محبت},
title = {بررسی اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایزوله پروتئین سویا، اسانس پونه کوهی ، اسانس سیر ، خواص مکانیکی، فیلم خوراکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اسانس سیر و پونه کوهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم خوراکی
%A هما بقایی
%A آقائی, فریما
%A محبی, محبت
%J نوزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
%D 2010

[Download]