پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (20), شماره (5), سال (2006-9) , صفحات (305-314)

عنوان : ( ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو )

نویسندگان: محبت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدمحمود موسوی , حمیدبهادر قدوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو

کلمات کلیدی

, میگو, خشک کردن, چروکیدگی, آبگیری مجدد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1018949,
author = {محبی, محبت and شهیدی, فخری and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and موسوی, سیدمحمود and قدوسی, حمیدبهادر},
title = {ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2006},
volume = {20},
number = {5},
month = {September},
issn = {1735-4161},
pages = {305--314},
numpages = {9},
keywords = {میگو- خشک کردن- چروکیدگی- آبگیری مجدد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کینتیک، چروکیدگی و آبگیری مجدد در فرآیند خشک کردن میگو
%A محبی, محبت
%A شهیدی, فخری
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A موسوی, سیدمحمود
%A قدوسی, حمیدبهادر
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2006

[Download]